A Föld evolúciós változása felgyorsul, amit - a Föld elektromág­neses mezőihez szabad választásából kötődő - emberi faj átalakulá­sa követ saját (sejtszintű) változási folyamataival. Ezt a folyamatot részletesen tárgyaljuk a következő részekben. A Korszakváltás em­beri oldala tudatosan megkönnyíthető, még fel is gyorsítható az emberi elme, test és szellem kapcsolatának ősi tudására épülő dön­tés, szabad akarat és érzelem kihasználásával. A Korszakváltás célja: a Föld és minden - e gyógyító energiát elbíró - életforma végső egyensúlya és gyógyulása. ~ Visszatérés a Krisztusi-frekvenciákhoz, a Krisztusi energiához

A Korszakváltás természetét évezredek óta kutatták, elmélkedtek róla, lehetségesnek tartották, hipotézisként fogadták el, jövendölték és bálványozták. Több vallás épült eme megfoghatatlan, de nagyon alapvető teremtő-átalakító erő jó szándékú - bár azóta eltorzult - értelmezése köré.
E Korszakváltás következményei túllépnek a vallás, a tudomány, és a miszticizmus határain. Ezek a kifejezési módok történelmünk folyamán mindenütt a teremtés, a létesülés folyamatai, az emberi élet eredete és végső sorsának megértése köré szerveződtek. Mind­egyik egy sokkal nagyobb, még inkább mindent átfogó igazság egy- egy külön szeletét képviseli.
A Korszakváltás folyamata egy mindennapi szinten is látható változáshoz hasonlít: a víz halmazállapot-változásához, vagy fázis­változásaihoz. A víz tekinthető önmagában, avagy három forma vagy állapot kombinációjaként, amelyekre szilárd testként (jég), folya­dékként (folyóvíz) vagy gázneműként (pára vagy gőz) utalunk. Ké­miailag a víz mindezen formái azonosak, H2O-ból állnak. Szerkeze­tileg a molekuláris burkolatok geometriai felépítése eltérő, emiatt a víz vegyülete különféle körülmények között máshogyan jelenik meg. Egy ún. fázisdiagrammal szemléltetjük (1.ábra) a víznek azon tu­lajdonságát, ahogyan képes megjelenni három - a hőmérséklet és nyomás függvényeként megnyilvánuló - állapot egyikében vagy ezek kombinációjában.
Visszatérés a Krisztusi-frekvenciákhoz, a Krisztusi energiához
l. ábra — A vízkárom állapotál bemutató állapotdiagram (szilárd, folyékony, is páraállapot).
A fázisdiagram két irányból bekövetkező eseményekre utal. A két irányt két tengely jelképezi, X és Y. Ezen a diagramon a vízszintes X tengely jelzi a hőmérsékleti paramétereket, ami balról jobbra növek­szik. A második, függőlegesen ábrázolt Y tengely jelöli a légnyo­mást, amely alulról felfelé növekszik.

Az ábrán a következő figyelhető meg:
• Alacsony hőmérsékleten, nagy változatosságot mutató légköri viszonyokon belül, a víz szilárd testként, jégként jelenik meg. Kémiailag még mindig víz,H2O. Felépítése jóval sűrűbb, mo­lekulái nagyon lassan mozognak.
• Amint a hőmérséklet és a légnyomás emelkedik, a víz veszít tömörségéből, és gázként vagy páraként (gőzként) nyilvánul meg. Kémiailag még mindig víz. Szerkezeti szempontból mo­lekulái jóval gyorsabban mozognak.
• Ahogyan a hőmérséklet és a légnyomás emelkedik, a H2O fo­lyadékként, vízként jelentkezik. Kémiailag továbbra is ugyan­az. Szerkezeti szempontból a molekulák jóval mozgékonyab­bak, mint a jégben, de kevésbé, mint a gőzben.
• Van egy nagyon különleges pont ezen a diagramon, ami az ál­lapotokat elválasztó határvonalak metszéspontját jelöli a di­agram közepén. Ezt a pontot hívják hármaspontnak. Ez a pont jelképezi azt az egyetlen kritériumhalmazt, amelyben a víz egyidejűleg létezhet a három állapot bármelyikeként: szilárd testként, gázneműként vagy folyadékként.
A víz kémiailag ugyanaz a H20 marad, de szerkezetileg más és más állapotban jelenik meg környezetétől függően. (Példánkban a hőmérséklettől és nyomástól függ.)
Egyéb anyagminták is szemléltetik, hogy az ásványok világában is megfigyelhetünk halmazállapot-változást. Sok ásvány mutat vál­tozó külső formát, miközben megtartják azokat a kémiai sajátságo­kat, amelyek miatt — a meghatározás természetéből adódóan — azo­nosak maradnak. Ilyen például a fluorit, amelyet általában tökéletes kockák kiterjedt csoportjaiban találhatunk, amely kockák sima ol­dallapjai további kockákkal érintkeznek. A fluoritot ugyanazon a le­lőhelyen oktaéder (nyolcoldalú kristály) alakjában is megtalálhat­juk. Ez olyan, mintha két egyenlő négyoldalú piramist illesztenénk össze (vagy tükröznénk) legszélesebb részüknél, alapjuknál. Kémia­ilag mindkét forma azonos, CaF2. Szerkezetileg másként nyilvánul­nak meg, az őket létrehozó folyamatoktól függően.
A piriteket különálló hexaéderekként (tökéletes kockákként) talál­hatjuk meg, melyek kiemelhetőek a kőzetrétegből, vagy további koc­kákhoz kapcsolódnak. Megint csak ugyanazokban a rétegekben a pirit a dodekaéderként ismert geometriai formában is jelentkezhet, ami már inkább emlékeztet a gömbre, és 12 oldallappal rendelkezik. Kémi­ailag azonos, FeS2, szerkezetében azonban eltérő. A víz állapotdiagramja és a fenti ásványi példák nagyon pontos metaforái annak a boly­góváltozási folyamatnak, amit bolygónkkal együtt átélünk.
A Föld kémiai szempontból ugyanaz marad a Korszakváltás fo­lyamán. A Korszakváltást szerkezetileg morfogenetikus megnyilvá­nulás tükrözi. A Föld „környezeti" paraméterei változnak. Tapasztalatainkat — még inkább, mint a víz példája kapcsán a nyomás és hőmérséklet — részben a bolygó mágnesessége és frekvenciája hatá­rozza meg. Amint ezek a paraméterek megváltoznak, nagyjából ugyanolyan módon mint a hőmérséklet és a nyomás a víz fázisdiag­ramján, a világ úgy igazodik ezekhez a változásokhoz, hogy más mó­don nyilvánul meg. Kémiailag az anyag azonos marad, de szerkeze­tében változást tapasztalhatunk (2. ábra). Elméletileg az emberi formát — a víz példájával élve — egyetlen összetett vegyülethez is ha­sonlíthatjuk, mely dinamikus és sokrétű környezetben fejlődik. Fej­lődésünk környezetét alapvetően befolyásolják a bolygó mágneses erőterei és alapfrekvenciája. A történelem tragikus eseményei e me­zők megszakításával jelentősen befolyásolták az emberi fejlődést.
/* E szöveg szóhasználatában a „környezet” kifejezés olyan energiamezőkre utal, amelyek a földi élet sejtekből álló összetett egészeire hatással vannak. Ezek a mezők elsősorban a mágnesességhez és a rezonáns alapfrekvenciákhoz kötőd­nek. Vagyis a föld alapvető vibrációjához, és nem az időjárási minták környezeti körülményeihez, hőmérsékletingadozásokhoz és ózon- vagy üvegházhatásokhoz, bár ezek mind összefüggésben állnak a tárgyalt téma változó mintáival./Visszatérés a Krisztusi-frekvenciákhoz, a Krisztusi energiához

2. ábra - A Föld frekvenciája és dimenzionális megnyilvánulása közötti (időben ábrázolt) kapcsola­tot ábrázoló idealizált fázisdiagram. Az 1994 után jelzett időpontok csupán megközelítő adatok, melyekre ideális körülmények között számíthatunk, tehát nem tekinthetők előrejelzésnek.

Feltételezzük, hogy a Föld megközelítőleg kétszázezer éve egy sajátos frekvenciamezőn vagy tartományon belül működik. Feltéte­lezzük, mivel közvetlenül csupán az elmúlt száz évben kezdtük el mérni ezeket a mezőket. Minden anyag, amit az emberi tudat idáig ismert, érzett, érintett, teremtett vagy elpusztított, az anyagnak eb­ben a frekvenciatartományában jelentkezett. Minden - a Föld sugárzó mezőin belül létező - élet közvetlenül rá van hangolódva erre a kulcstartományra (3. ábra).
Mindig is létezett egy másik frekvenciatartomány, vagy informá­ciósáv a mi mezőink tartományában. Ez a tudás magasabb frekven­ciatartományként jelent meg, ami minden ember számára elérhető, bár talán kevésbé hozzáférhető maradt.
Ezzel az igen fejlett, új tudástartománnyal lép egyedülálló rezo­nanciára mind a Föld, mind az emberiség.

Visszatérés a Krisztusi-frekvenciákhoz, a Krisztusi energiához

3.ábra — A Föld napjainkig is frekvencia-tartományokként tart fenn összetett információs tartományokat. emberi tapasztalat e tudatossági korszak elmúlt 200 000 éve során olyan anyag összefüggésében létezett, mely e frekvenciák egyikét, vagy ezek kombinációját fejezte ki.

Testünk egyes sejtjei is erre az új információsávra próbálnak át­hangolódni. A Korszakváltás célja, hogy tökéletes rezonanciába lép­jünk ezzel az új tudással: feltámadás, amit a Mennybemenetel követ.
Nem automatikusan hangolódunk rá erre a különösen fejlett in­formációsávra. Bármely, e tudáshoz fűződő kapcsolatnak valóra kell válnia, az élet meghatározó döntéseinek, valamint szabad akaratunk felhasználásával. Az átmeneti állapotot az követi majd, hogy a Föld átlép ebbe az — új frekvenciatartományon keresztül elérhető — ta­pasztalati tartományba. Tudatos és szándékolt fejlődésünk függvé­nyében a Föld a továbbiakban nem tartja majd fenn a félelem, a gyű­lölet, az ítélkezés kétoldalúságának, vagy egy elavult paradigma hiedelemrendszereinek diszharmonikus mintáit. A Föld egyetlen, külö­nösen fejlett tudást támogat majd, amelyet Krisztus-frekvenciának is nevezhetünk (4.ábra). Az a csodálatos ember, akit sokan Jézusként, az Egyetemes Krisztusként ismernek, erre az információsávra hangolódott rá. Krisztus ajándéka az volt, hogy szilárdan rögzítette az emberiség tudatmátrixába azt az információt, hogy létezik ez a faj­ta tudatosság, és ennek mindenféle lehetősége (Krisztusi-tudat). Célját jelenlétünk­ben megnyilvánuló élete révén érte el. Láttuk őt magunk között, előttünk élte meg igazságát. Ezzel azt biztosította, hogy megje­gyezzük és emlékezzünk rá. E magasabb szintű tudástartományt hozzáférhetővé tette minden emberi lény számára, így vált élete élő híddá.

Visszatérés a Krisztusi-frekvenciákhoz, a Krisztusi energiához
4. ábra - A Föld végleg átlép a többsávos, alacsonyabb frekvenciájú tudássávból egyetlen, különösen fejlett, nagyfrekvenciás tudássávba, és belép a Krisztus-frekvenciák tartományába. Minden, harmonikusan a Földre „ hangolódott" élet egyénien rezonál majd a Korszakváltást követő új rezgésszámmal.

Egy nyugati fizikus ezt a kezdeti rezonanciaváltozást dimenzió­váltásként írná le. A Biblia szemszögéből feltámadásként utalnak egyik dimenzióból a másikba való tudatos „átvibrálásra", áthangolódásra. A feltámadást úgy is felfoghatjuk, hogy elfogadjuk: elme-test-szellem komplexumunk harmonikusan önmaga magasabb szintű megnyilvánulásává válik, ahelyett, hogy engednénk a vágynak, hogy a halálban szétváljon. Az Egyetemes Krisztus élő példája mutatja, hogy a döntés és a szabad akarat tudatos felhasználásával az ember teljességében nagyszerűbb, mint félelmének vagy vélt korlátainak szilánkjai.
A „Korszakváltás" kifejezést arra a folyamatra használom, ami­kor a Föld evolúciós változása felgyorsul, amit - a Föld elektromág­neses mezőihez szabad választásából kötődő - emberi faj átalakulá­sa követ saját (sejtszintű) változási folyamataival. Ezt a folyamatot részletesen tárgyaljuk a következő részekben. A Korszakváltás em­beri oldala tudatosan megkönnyíthető, még fel is gyorsítható az emberi elme, test és szellem kapcsolatának ősi tudására épülő dön­tés, szabad akarat és érzelem kihasználásával. A Korszakváltás célja: a Föld és minden - e gyógyító energiát elbíró - életforma végső egyensúlya és gyógyulása. Ez az emberi forma új megnyilvánulási formába való átváltozása, a magasabb szintű frekvenciák gyújtólencséjén keresztül, a Krisztus-energia segítségével. Ez a Korszakváltás: a kollektív beavatás.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Gregg Braden: Korszakváltás

Share To:

Post A Comment: