Ki tételezte volna fel néhány évtizeddel ezelőtt, hogy a mítoszok vagy a legendák mélyén megtörtént események rejlenek? Senkinek sem jutott eszébe, hogy a legrégibb írásos emlékek alapján tudományos kutatásokat végezzen. Ez így volt egészen a műit század hetvenes éveiig, amikor a német Heinrich Schliemann Homérosz Iliásza alapján feltárta az ősi Trója romjait. Azóta a régészek és a történészek egyre gyakrabban fordulnak a ré­gi korokból fennmaradt feljegyzésekhez. 1972-ben Ruth Reyna professzor, a mysorei Nemzetközi Szanszkritológiai Akadémia tag­ja a NASA megbízásából tanulmányozta az ószanszkrit írásokat. ~ UFO-k a múltban

Ki tételezte volna fel néhány évtizeddel ezelőtt, hogy a mítoszok vagy a legendák mélyén megtörtént események rejlenek? Senkinek sem jutott eszébe, hogy a legrégibb írásos emlékek alapján tudományos kutatásokat végezzen. Ez így volt egészen a műit század hetvenes éveiig, amikor a német Heinrich Schliemann Homérosz Iliásza alapján feltárta az ősi Trója romjait. Azóta a régészek és a történészek egyre gyakrabban fordulnak a ré­gi korokból fennmaradt feljegyzésekhez. 1972-ben Ruth Reyna professzor, a mysorei Nemzetközi Szanszkritológiai Akadémia tag­ja a NASA megbízásából tanulmányozta az ószanszkrit írásokat. Kimutatta, hogy az ötezer évvel ezelőtt keletkezett szövegekben olyan űreszközökről esik szó, amelyekkel az istenek rendszeresen repültek. A Rámájana és a Mahábhárata valóságos tárháza a vimánáknak nevezett repülő szerkezetek leírásának. A meglepően sok tech­nikai részletet tartalmazó, 200 000 soros Mahábhárata mintegy 3500 évvel ezelőtt keletkezett, leírja a világ teremtését, az istenekről szóló le­gendákat, beszámol légi háborúkról, s még egy atomháború leírása is olvasható benne. Nem a Mahábhárata az egyetlen ősi irat, amelyben szó esik a repülő eszközökről. Szinte minden nép folklórjában megta­lálhatók azok a legendák, amelyek istenek, a Nap Fiai eljöveteléről s/ólnak, akik az égből érkeznek különös járműveiken.
UFO-k a múltbanVajon ezek lennének az első, UFO-król szóló feljegyzések? Korántsem. Már a neandervölgyi ember korából is fennmaradtak külö­nös, a mai UFO-khoz rendkívüli módon hasonló ábrázolások. A legrégebbit a kínai Hunan tartomány egyik kis szigetének gránitszikláiba vésték, s korát több, mint 45000 évre becsülik. Ezek a rajzok henger alakú UFO-kat ábrázolnak. De nem egyedül a kínai ősember és/lelte ezeket a különös dolgokat. Napjaink közismert, immár klasszikus UFO-alakjai köszöntenek ránk a híres európai barlangok sziklarajzairól, például az altamirai vagy a franciaországi Les Trois Fresres-barlang véseteiről. Ezeken a Kr.e. 30 000-10 000 körüli illőkből fennmaradt sziklarajzokon és festményeken különös objektumok tömege látható, esetenként az UFO-knál is jól megfigyelt ket­tes, hármas alakzatokban. Az amerikai és az ázsiai kontinens pár ezer éves múltjából is felbukkannak a repülő szerkezetek ábrázolásai és leírásai. Erich von Däniken könyveiből már megismerhettük a palenquei Feliratok Templomában található kőreliefet, amely egy startpózban ülő űrhajóst ábrázol, vagy a bogotai állami bankban őr­zött, aranyból készült ősi repülőgép modellt, amelyet a New York-i Aeronautikai Intézet is megvizsgált. Dr. Arthur Poyslee tudományos főmunkatárs így nyilatkozott róla: "Fölöttébb valószínűtlen, hogy a tárgy egy halat vagy madarat ábrázol. Nem lehet elképzelni egy olyan madarat, amelynek ilyen precíz szárnyfelülete és függőlegesen magasba nyúló farktollai lennének."
UFO-k a múltbanA végkövetkeztetés szerint a madárként nyilvántartott inka lelet sokkal jobban megfelel egy aerodi­namikai szempontból tökéletes, repülésre képes gépnek, azaz való­színűleg repülőgépmodell lehet. Mai szemszögből nézve az első, igazán UFO-jelenségként elkönyvelhető észlelés leírása az egyipto­mi Újbirodalomból, a XVI-XVII. dinasztia korából maradt fenn. A III. Thotmesz fáraó feliratáról készült papiruszmásolatra Alberto Tulli professzor, a Vatikán Egyiptomi Múzeumának egykori igazga­tója és rendtársa, Monsignore Gustavo bukkant rá. A szöveget a kor kiváló egyiptológusa, Boris de Racheweltz herceg fordította le, ám a papirusz rossz állapota miatt ez kissé hiányosra sikerült, mégis rend­kívül figyelemre méltó történelmi (!) eseményről tudósít.
A 22. esztendő telének harmadik hónapjában, a nap hatodik órájá­ban az Élet Házának írnokai egy égből alá ereszkedő tűzkört pillan­tottak meg ...(hiány) ... feje nem volt, torkának ki gőzölgése bűzt árasztott. Teste egy könyök hosszú és egy könyök vastag volt, mint valami bot, hangot pedig nem adott ki. Az írnokok rémülten levetet­ték magukat a földre, beszámoltak a fáraónak. Őfelsége megparan­csolta megvizsgálták .... és eltöprengett az eseményeken, amik tör­téntek és amit az Élet Házában feljegyeztek a papiruszokra. Néhány nap elteltével ezek a dolgok még nagyobb számban jelentek meg az égen, és elszéledtek egészen az égbolt négy tartóoszlopáig... 
UFO-k a múltban
Valamennyi tűzkarika felsorakozott az égbolton. A hadsereg, középen a fára­óval, csak nézte őket. Mindez vacsora után történt. Azután a tűzkörök magasabbra emelkedtek az égen és vonulni kezdtek dél felé... halak és madarak hulltak az égből. Ilyen csoda nem történt az ország [Egyiptom­ról van szó] fennállása óta! A fáraó tömjént hozatott, hogy ezután béke legyen a Földön... és a fáraó elrendelte, hogy a történetet jegyezzék fel az Élet Házának évkönyveibe... az emberek mindig emlékezzenek rá.
E feljegyzésből rendkívül nehéz lenne korunk szokásos UFO-magyarázataira következtetni, mint például meteorit, gömbvillám is le­hetett az észlelt tűzkör, a visszatérő rakétafokozatokról már nem is beszélve. A magyarázatot keresők ezúttal túl tényszerű leírással találkozhatnak, amelyben a pontos időpont éppúgy megtalálható, mint az az információ, hogy az első UFO-t követően pár nap múlva való­ságos UFO-flotta jelent meg a fáraó és serege fölött. Ez este tör­tént, s az objektumok fényesebbek voltak a napnál, és látszólag tuda­tosan felsorakoztak az égen. Ezt nehezen lehetne elvárni bármely meteorológiai jelenségtől, ám az istenekre sem hivatkozhatunk, hi­szen a papirusz szövege még csak nem is utal arra, hogy a fáraó eset­leg valamilyen vallási dologgal hozta volna kapcsolatba a jelenséget. Ugyanakkor más, ésszel felfogható magyarázat hiányában csodaként könyvelte el az eseményeket, és gondoskodott arról, hogy megörö­kítsék őket az utókor számára.
Az ufológia szakirodalmában gyakran megtalálható egy másik, ko­rábbi esemény leírása is, amely nem más, mint a bibliai Ezékiel pró­féta látomása. Ezékiel Kr. e. 542. évi történetének részleteit az aláb­biakban Károli Gáspár fordítása alapján idézzük fel:
"És lőn a harmincadik esztendőben, a negyedik hónapban, a hónap ötödikén, mikor én a foglyok közt a Káber folyó mellett voltam: megnyilatkozának az egek, és láték isteni látásokat... És látám, és ímé forgószél jött északról, nagy felhő egymást érő villámlással, amely körül fényesség vala, közepéből pedig mintha izzó érc látszott volna ki, tudniillik a villámlás közepéből..."
UFO-k a múltban
Ezt követően Ezékiel részletes, mindenre kiterjedő leírást ad egy szerkezetről, amely a szeme láttára ereszkedett le és a szerkezet uta­sáról is, akit ő az Úrnak nevezett. Sokan ezt a leírást; és mindazt, amit Ezékiel könyve tartalmaz, úgy értékelik, hogy a próféta har­minc éves korában egy UFO földre szállását figyelhette meg, és ta­lálkozott annak utasával is, majd ezek a találkozások mintegy húsz éven át megismétlődtek. Ezt a hipotézist igen sokan elfogadják, így pl. Erich von Danikén is, akinek könyvei a NASA egyik főmérnökét, Josef F. Blumrichot arra késztették, hogy komolyabban foglalkoz­zon a dologgal. Blumrich eredetileg azért kezdte el alaposabban ta­nulmányozni a bibliai Ezékiel könyvét, hogy mint ostobaságot lelep­lezze az elméletet, amely szerint Ezékiel látomása mögött egy űrhajó
lett volna. Ennek ellenére minél mélyebbre ásta bele magát Blumrich a kutatásba, annál jobban megváltozott a véleménye. Ezt végül 1974-ben megjelent könyvében foglalta össze. (J. F. Blumrich: The Starships of Ezekiel, Corgi Books, London) Már maga a könyv cí­me is sokatmondó: Ezékiel űrhajói. Az a tény pedig, hogy a NASA főmérnökének következtetései szerint Ezékiel valóban egy űrhajó le- ./állását figyelhette meg, önmagában véve is figyelemre méltó. Meg kell említenünk azt is, hogy Blumrich már könyve megjelenése előtt három évvel, 1971-ben rajzasztalon elkészítette az Ezékiel által leírt jármű pontos rekonstrukcióját, majd később elkészült ennek modellje is. Blumrich az így kapott űrhajótestet aerodinamikai szempontból rendkívül ideálisnak találta, és ugyanakkor a lehető legalacsonyab­ban elhelyezett teljes súlypont szerinte a gépnek kitűnő repülési sta­bilitást, rendkívül jó navigálhatóságot és ideális leszállási tulajdonsá­gokat biztosíthatott. Ezekkel napjaink UFO-i büszkélkedhetnek.
Kr.e. 332-ben a makedóniai hódító, Nagy Sándor seregei a szinte legyőzhetetlen, 15 méteres falakkal körbevett Türosz városát ostro­molták, amikor az égen háromszög alakzatban - az UFO-k egyik jól ismert formációja - repülő pajzsok jelentek meg, és a védők és támadók szeme láttára többször is körberepülték a várat és villámmal több helyütt is lerombolták a vár falait. Nagy Sándor serege ezt követően már végső rohammal bevehette a várat. Kr. e. 217-ben Praenesta közelében újból feltűntek a repülő pajzsok. Egy évvel később hajókhoz hasonló tárgya­kat észleltek Itália egén és a kerek pajzs ismét megjelent, ezúttal Arpinál.
742-814 között, Nagy Károly uralkodása idején, de Gabalis gróf szerint egy égi szerkezet elvitt néhány földlakót, hogy megmutassák nekik, hogyan élnek az égi emberek. Amikor ez a történelmi UFO visszatért az elvitt emberekkel, azokat a nép boszorkányoknak kiál­totta ki és elpusztította. ..
1235. szeptember 24-én éjszaka Japánban Joritszune tábornok had­gyakorlat közben figyelt meg különös fényeket kibocsátó repülő tár­gyakat.
1270-ben az angliai Bristol városának lakóit rémisztette meg egy; a város felett elrepülő légi jármű, amelynek "horgonya" be leakadt a templom tornyába. A hajó egyik utasa létrán lemászott, hogy kiszabadítsa a horgonyt, de az emberek megdobálták, majd megölték és a testét elégették.
1327-1335 között épült a volt jugoszláviai Koszovo mellett egy görögkeleti kolostor, amelynek freskóit csak 1350-ben fejezték be. A mennyezeti freskón Jézus keresztre feszítése látható, illetve két külö­nös, lángoló és repülő tárgy, amelyekben egy-egy alak ül. A rendkí­vüli freskórészlet egészen 1964-ig nem keltette föl senki figyelmét sem, ám akkor egyetemisták lefényképezték, és később felfedezték rajta a különös ábrázolást.
UFO-k a múltban
1461. november 1-én a franciaországi Arras felett figyeltek meg egy vasrúdhoz hasonlítható tüzes tárgyat, amely csaknem negyed­óráig volt látható.
UFO-k a múltban
A XV. század és az ezt követő századok feljegyzéseiben, kódexáb­rázolásaiban és még bármily hihetetlen is, de híres festők festménye­in is, mint pl. Filippo Lippi (1406-1469) Madonna a kis Jézussal cí­mű festményén is felfedezhetők azonosítatlan repülő tárgyak. Gon­doljunk csak a C. G. Jung által a.nürnbergi és bázeli évkönyvekben felfedezett, 1561-ből és 1566-ból származó beszámolókra és ábrázo­lásokra. Érdekes módon nemcsak a történelmi hagyományokban, annalesekben és egyéb feljegyzésekben, továbbá freskókon vagy fest­ményeken bukkanhatunk UFO-kra, hanem szövött szőnyegeken és pénzérméken is. Ez utóbbira jó példa egy 1680-ból származó,francia dukát, amelyen egy technikai részletekben gazdag repülő korong lát­ható. A fentiekből is megállapítható, hogy az UFO-kat nem a husza­dik században észlelték először. A régi korok emberei is megemlé­keztek a rejtélyes repülő szerkezetekről, s élményeiket rögzítették is, bár nem állt rendelkezésükre semmilyen modern felszerelés. A szó és a művészet eszközeivel azonban mégis jó képet adtak a látványról, amely napjaink kozmikus mítoszának immár szerves részévé vált.
Közzétette: Sandal /  www.fenyoveny.hu 
(A cikket csak forrásmegjelöléssel lehet megosztani, változtatás nélkül!)
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Repülő csészealjak
Share To:

Post A Comment: