Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok. Kérdező: A múltkori ülés befejezéséhez közeledve feltettem egy kérdést, ami túl hosszú lett volna megválaszolni. Ez a piramis alakjával kapcsolatosan volt, és hogy milyen összefüggésben áll ez a beavatással. Most megfelelő az idő ennek a kérdésnek a feltevésére? Ré: Ré vagyok. Igen, ez egy megfelelő idő/hely erre a kérdésre. Kérdező: Kapcsolatban van a piramis alakja a beavatással? Ré: Ré vagyok. Mikor a múltkori ülés kérdésébe belekezdtünk, már bejegyezted egyéni memória komplexumodba, hogy az alak első rendeltetése a test komplexum beavatásával kapcsolatos. A lélek beavatása már egy gondosabban megtervezett beavatásfajta volt az idő/tér arányokra nézve, amiben a beavatandó entitás találta magát.


Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok.
Kérdező: A múltkori ülés befejezéséhez közeledve feltettem egy kérdést, ami túl hosszú lett volna megválaszolni. Ez a piramis alakjával kapcsolatosan volt, és hogy milyen összefüggésben áll ez a beavatással. Most megfelelő az idő ennek a kérdésnek a feltevésére?
Ré: Ré vagyok. Igen, ez egy megfelelő idő/hely erre a kérdésre.
Kérdező: Kapcsolatban van a piramis alakja a beavatással?
Ré: Ré vagyok. Mikor a múltkori ülés kérdésébe belekezdtünk, már bejegyezted egyéni memória komplexumodba, hogy az alak első rendeltetése a test komplexum beavatásával kapcsolatos. A lélek beavatása már egy gondosabban megtervezett beavatásfajta volt az idő/tér arányokra nézve, amiben a beavatandó entitás találta magát.

Ha elképzeled velem együtt az úgynevezett piramis alakzat oldalát és ezt a háromszöget gondolatban négy egyforma háromszögre vágod fel, akkor azt fogod látni, hogy a háromszögek találkozása, ami az alsó szinten van mind a négy oldalon, egy gyémántot alkot egy vízszintes síkban. E sík közepe a megfelelő hely a végtelen dimenziókból áramló energiák metszéspontja és a különféle egymásba fonódott energiamezők tudat/test/lélek komplexumainak találkozása számára. Vagyis az elgondolás szerint a beavatandó személy képes kellett legyen tudatilag érzékelni majd pedig csatornázni ezen a - mondjuk úgy - intelligens végtelenbe nyíló kapun. Ez volt tehát a második cél e sajátos forma megtervezésében.
Nyújtsunk-e a kérdésedhez bárminemű további leírást?
Kérdező: Igen. Tehát ha jól értem, a beavatás a piramis középvonalán kellett történjen, de az alap fölött egy olyan
magasságban, amit az oldalakat felosztó négy háromszög metszéke határoz meg. Jól mondom?
Ré: Igen, jól.
Kérdező: Akkor ezen a ponton egy energia-fókuszálás van, ami extradimenzionális a mi dimenzióinkra nézve. Igazam van?
Ré: Használhatod ezt a vibrációs hang komplexumot. Mindamellett ez nem teljesen és nem kimondottan helyes. Nincsenek „extra” dimenziók. Jobban szeretjük a multidimenziós elnevezést használni.
Kérdező: A piramis méretének szerepe van a beavatás hatékonyságára nézve?
Ré: Ré vagyok. Minden piramis méretnek megvan a maga saját beáramlási pontja az intelligens végtelenből. Ekképpen egy aprócska piramisnak, mely elhelyezhető egy test alá vagy fölé, sajátos és különböző hatásai lesznek a test elhelyezkedésétől függően az intelligens energia belépési pontjához képest.
A beavatás céljaira a méretnek elegendően nagynak kellett lennie egy fölé tornyosuló benyomás keltéséhez, hogy a multidimenziós intelligens végtelen belépési pontja teljesen átjárja és kitöltse a közvetítőt, hogy az egész teste beleférjen ebbe a fókuszált területbe. Továbbá a gyógyítási célokhoz az is szükséges volt, hogy mind a közvetítő, mind pedig a gyógyítandó a fókuszált ponton belül feküdjék.
Kérdező: A gízai Nagy Piramis még mindig használható erre a célra, vagy már nem működik?
Ré: Ré vagyok. A Nagy Piramis - sok más piramis építményhez hasonlóan - olyan, mint az elhangolódott zongora. Lejátssza a hangot - ahogy ez az instrumentum kifejezné -, de ó, mily gyöngén. A diszharmónia csörömpöl az érzékeken. Az áramnak csak a szelleme maradt benne, az áramlási pontok eltolódása végett - melyek örökös forgásban vannak bolygótok hol ide, holoda tolódott elektromágneses mezeje folytán -, és a disszonáns vibrációs komplexumai miatt mindazoknak, akik a beavatási és gyógyítási helyet kevésbé könyörületes célokra használták.
Kérdező: Lehetséges lenne egy piramist építeni, helyesen tájolni és ma használni, olyan anyagokból, amelyek rendelkezésünkre állnak?
Ré: Ré vagyok. Nagyon is lehetséges, hogy felépítsetek egy piramis építményt. A felhasznált anyag nem döntő, csupán az idő/tér komplexumok aránya. Azonban az építmény beavatásra és gyógyításra való használhatósága teljes mértékben az e munkával próbálkozó közvetítők belső fegyelmén múlik.
Kérdező: A kérdésem az lenne, hogy leszülettek-e ma a bolygóra olyan egyének, akik rendelkeznének a belső fegyelemmel ahhoz, hogy instrukcióid felhasználásával felépítsenek és beavattassanak egy őáltaluk felépített piramisban? Ez belül esik-e azokon a határokon, amire ma bárki is a bolygón képes? Vagy senki nincs erre alkalmas?
Ré: Ré vagyok. Vannak emberek - ahogy nevezitek őket -, akik alkalmasak e kihívásra jelen nexusban. Mindazonáltal még egyszer szeretnénk rámutatni, hogy a piramisok ideje - ahogy mondanátok - lejárt. Ez csakugyan egy időtlen építmény. Jóllehet az áramok az univerzumból - azidőtájt, midőn e bolygót segíteni próbáltuk - olyanok voltak, hogy megkívánták a tisztaságnak egy bizonyos felfogását, e felfogás - amint az áramlások elforognak és ahogy minden dolog fejlődik - átváltozott a tisztaságnak egy felvilágosultabb nézetébe. Vagyis jelen vannak társaitok közt ebben az időben azok, akiknek tisztasága már egy az intelligens végtelenével. Építmények használata nélkül nyerhet gyógyító/páciens gyógyulást.
Továbbfejtsünk valamely konkrét pontot?
Kérdező: Lehetséges tájékoztatást nyújtanod nekünk ezekben a gyógyítási technikákban, ha kerítünk olyan személyeket, akik rendelkeznek a természet adta képességgel?
Ré: Ré vagyok. Lehetséges. Hozzá kell tennünk, hogy a gyógyítás/páciens összeköttetésnek sokféle tanítás/tanulási rendszere alkalmas lehet, tekintve a különböző tudat/test/lélek komplexumokat. Képzelőerőtökkel vegyétek fontolóra a tudat relatív egyszerűségét a korábbi ciklusban, illetőleg ugyanezen tudat/test/lélek komplexum több inkarnációt megélt, kevésbé torzult ám gyakorta túlontúl bonyolult nézeteit és gondolat/lélek folyamatait. Képzelőerőtökkel mérlegeljétek azokat is, akik a szolgálat torzulását választották és tudat/test/lélek komplexumukat egyik dimenzióból a másikba mozdították, magukkal víve így néha teljesen látens formában sok jártasságot és megértést, amik közelebbről illenek a gyógyítás/páciens folyamatok torzulásaihoz.
Kérdező: Nagyon szeretnék további vizsgálódást tenni e gyógyítási folyamat lehetősége irányába, de egy kissé el vagyok veszve, hogy hol is kezdjem. El tudnád mondani, mi lenne az első lépésem?
Ré: Ré vagyok. Nem mondhatjuk meg, hogy mit kérdezzél. Ajánlhatom talán átgondolásra az imént átadott némiképp komplex információt, s ebből eljuthatsz a kérdezésnek számos útjára-módjára. Egy „egészség” van, ahogy - polarizált körülményeitek közt - nevezitek, ám a tudat/test/lélek komplexum típusoknak számos jelentősen eltérő torzulása létezik. Minden egyes típus a saját tanulás/tanítását kell kövesse ezen a területen.
Kérdező: Azt mondanád ezek szerint, hogy az első lépést egy olyan személy találása jelentené, aki képességeket hozott magával ebbe az inkarnációjába? Így van?
Ré: Ré vagyok. Így van.
Kérdező: Mihelyst kiválasztottam egy személyt a gyógyítás végrehajtására, jó volna instrukciókat kapni tőled. Lehetséges ez?
Ré vagyok. Lehetséges, adottak lévén a vibrációs hang komplexumok torzulásai.
Kérdező: Akkor feltételezésem szerint a kiválasztott személy olyan lehet, aki az Egység Törvényével nagyon harmóniában áll. Még ha intellektuális felfogása adott esetben egyáltalán nincs is róla, meg kell élnie az Egység Törvényét?
Ré: Ré vagyok. Ez helyes és helytelen is egyben. Az első eset, ami a helyesség, érvényes lenne egy olyan valakire, mint a kérdező maga, akinek torzulásai vannak a gyógyítás felé, ahogy nevezitek.
A helytelenség, ami megfigyelendő, azoknak a gyógyítói ténykedésében áll, akiknek tevékenysége a tér/idő illúziótokban nem tükrözi az Egység Törvényét, de akiknek képessége megtalálta útját az intelligens végtelenhez függetlenül a létezés azon síkjától, ahonnét e torzulásra ráleltek.
Kérdező: (félre: Jim, te értetted?) Egy kissé zavarban vagyok. Részben értelek, de nem vagyok biztos abban, hogy teljes egészében is. El tudnád ezt magyarázni egy más módon is?
Ré: Sokféle módon el tudom ezt magyarázni, adva lévén az instrumentum tudása a vibrációs hang komplexumaitokban. Most egy rövidebb torzulást keresek.
Két fajtája van azoknak, akik gyógyíthatnak: azok, akik - hozzád hasonlóan, rendelkezvén a veleszületett torzulással az Egység Törvénye tudás-átadása felé - gyógyíthatnak de nem teszik; és azok, akik rendelkezvén ugyanezen tudással ám semmi jelentős tudatos torzulást nem mutatván az Egység Törvénye felé elmében, testben vagy lélekben, mégis és mindamellett megnyitottak egy csatornát ugyanezen képességre.
A lényeg az, hogy vannak olyanok, akik megfelelő kiképzés nélkül - mondjuk úgy, ennek ellenére - is gyógyítanak. Egy további érdekes elem, hogy akiknek az élete nem követi a munkáját, azok némi nehézséget találhatnak az intelligens végtelen energiájának magukba szívásában s így eléggé eltorzulttá válnak egy olyan módon, hogy diszharmóniát okoznak önmagukban és másokban, és talán még a gyógyítási tevékenységgel való felhagyást is szükségesnek érzik. Ezért hát, akik az első típushoz tartoznak, akik keresik a szolgálatot és megvan bennük az akarat a kiképzésre gondolatban, szóban és tettben - ők lesznek azok, akik biztonsággal fenn tudják tartani a szolgálat irányába való torzulást a gyógyítás területén.
Kérdező: Lehetséges, hogy kiképezz minket a gyógyítási tudatosságra?
Ré: Ré vagyok. Lehetséges.
Kérdező: Kiképeznél minket?
Ré: Kiképzünk titeket.
Kérdező: Nincs elképzelésem afelől, hogy ez mennyi időt ölelne fel. Lehetséges, hogy a szükséges kiképzési programról egy áttekintést adj? Nincsenek kellő ismereteim ahhoz, hogy tudjam, hogy most milyen kérdéseket tegyek fel.
Ré: Ré vagyok. Feldolgozzuk az információkérésedet, mivel ahogy említetted is, jelentős mennyiségű vibrációs hang komplexumot lehet egymás után fűzve a gyógyító kiképzésére használni.
Az áttekintés egy nagyon ideillő bejegyzés, hogy megérthesd, mikről is van szó.
Először is, a tudatnak ismertté kell válnia önmaga előtt. Talán ez a gyógyítói munka legmegerőltetőbb része. Ha az öntudat megismeri magát, azzal a gyógyítás legfontosabb aspektusa történt meg, mivel a tudatosság az Egység Törvényének mikrokozmosza.
A második rész a test komplexumok tanaival kapcsolatos. A bolygótokat ezidőben elérő áramlatokban ezek a felfogások és diszciplínák a szeretet és bölcsesség egyensúlyáról szólnak a test természetes funkcióiban való használata során.
A harmadik terület a spirituális - és ezen a területen az első két diszciplína összekapcsolódik az intelligens végtelennel való kontaktus képessége révén.
Kérdező: Ez első lépés megvalósításáról úgy hiszem, van némi elképzelésem. Tudnád részletezni kicsit a másik kettőt, ezekben semennyire nem vagyok jártas.
Ré: Ré vagyok. Képzeld el a testet. Képzeld el a test sűrűbb tagolódásait. Haladj ezekből az energia-utak legfinomabb ismeretei felé, amelyek pörögnek és energizálttá válik általuk a test. Értsétek meg, hogy a test minden természetes funkciójában megvan a sűrűtől a finomig valamennyi tagolódás, és átváltoztatható olyanná, amit ti szakramentálisnak* neveznétek.
Ez egy kis betekintés a második területre.
A harmadikhoz szólva, képzeld el a mágnes működését. A mágnesnek két pólusa van. Az egyik felfelé nyúlik, a másik lefelé. A lélek rendeltetése, hogy a felfelé törekvő-sóvárgó tudat/test energiákat a lefelé özönlő-áramló végtelen intelligenciával integrálja. Ez egy rövidke magyarázat a harmadik területhez.
Kérdező: A kiképzési program akkor hát meghatározott elvégzendőket, megadott instrukciókat és gyakorlatokat is tartalmazna?
Ré: Ré vagyok. Mi jelenleg nem vagyunk leszületve az emberek közé, s így mi megadhatjuk ugyan az irányelveket és próbálhatunk körülírni, de nem tudunk - például - mutatni. Ez egy hiányosság. Mindazonáltal valóban szükség van meghatározott gyakorlatokra az elme, test és lélek részéről, az általunk kínált tanítási/tanulási folyamat során. Még egyszer el kell ismételni, hogy a gyógyítás az Egység Törvényének csak egy torzulása. Hogy e törvénynek egy torzítatlan felfogását elérd, ahhoz nem szükségszerű gyógyítani vagy ami azt illeti, bármely manifesztációt végezni, elegendő pusztán a megértés tudományát gyakorolni.
‘szentséginek
Az a kérésünk lenne, hogy egy vagy két kérdés legyen a befejezése ennek az ülésnek.
Kérdező: A célom elsődlegesen az, hogy többet megtudjak az Egység Törvényéről, és nagyon hasznos lenne a gyógyítás technikáját felfedezni. Tisztában vagyok a problémáddal, hogy a szabad akarat sérthetetlen. Tudnál javaslatot tenni a... nem tehetsz javaslatokat. Közölnéd velem az Egység Törvényét és a gyógyítás törvényeit?
Ré: Ré vagyok. Az Egység Törvénye, túl a korlátjain az elnevezésnek - ahogy a vibrációs hang komplexumokat hívjátok - , talán megközelíthető azzal a kijelentéssel, hogy minden dolog egy, hogy nincs polaritás, nincs helyes vagy helytelen, nincs diszharmónia, csak azonosság. Minden egy, és ez az egy a szeretet/fény, a fény/szeretet, a Végtelen Teremtő.
Az Egység Törvénye primér torzulásainak egyike a gyógyítás. Gyógyulás akkor következik be, amikor egy tudat/test/lélek komplexum felismeri - mélyen önmagában - az Egység Törvényét, vagyis hogy nincs diszharmónia, nincs tökéletlenség, hogy minden teljes, egész és tökéletes. Így, az intelligens végtelen e tudat/test/lélek komplexum legmélyén újraformálja a test, tudat vagy lélek illúzióját az Egység Törvényével megegyező formájúra. A gyógyító mint energizáló vagy katalizátor vesz részt ebben a teljességgel személyes folyamatban.
Egy talán érdeklődésre számot tartó elem, hogy a gyógyítónak, aki tanulni szeretne, vállalnia kell a felelősségként értelmezett torzulást ezért a kérés/válaszért. Ez egy olyan megtiszteltetés/kötelesség, amit a kérés előtt szabad akarattal alaposan fontolóra kell venni.
Kérdező: Úgy gondolom, hogy folytassuk holnap.
Ré: Ré vagyok. A gondolatod helyénvaló, hacsak nem érzed úgy, hogy egy bizonyos kérdés fontos lehet. Az instrumentum körülbelül ekkora hosszúságú munkára rendelkezik táplálékkal.
Kérdező: Egyetlen rövid kérdésem van. Képes-e az instrumentum ezekből az ülésekből egy nap kettőre, vagy maradjunk az egynél?
Ré: Ré vagyok. Ez az instrumentum képes két ülésre egy nap. Mindamellett biztatni kell őt, hogy test komplexumát élelmiszereitek bevitelével oly mértékben erőben tartsa, mely meghaladja az instrumentum élelmiszereitekből való normál felvételét; ez a fizikai anyag következtében van, amit a beszédhez használunk.
Továbbá, folyamatosan figyelni kell az instrumentum tevékenységeit a túlhajszoltság megelőzésére, mivel ez a tevékenység a fizikai szinten egy megfeszített munkával egyenértékű.
Ezen intések figyelembe vételével a két ülés lehetséges. Nem kívánjuk kimeríteni az instrumentumot.
Kérdező: Köszönjük, Ré.
Ré: Ré vagyok. Távozom tőletek az egy Végtelen Intelligencia szeretetében és fényében, aki a Teremtő. Járjatok örömmel az Egység erejében és békéjében. Adonai.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Share To:

Post A Comment: