Azt már megtudtátok, hogy a létezésben mindent egy korlátlan, interaktív háló köt össze, amelyet mi a létezés hálójának hívunk. Minden esemény, kicsi és nagy egyaránt, ebben az intelligens energiahálóban tárolódik, amely – sok egyéb tulajdonsága mellett – korlátlan memóriakapacitással rendelkezik. A ti internetetek ennek a hálónak a jelképes modellje – az anyagi világ kísérlete, hogy leutánozza a létezés hálóját és annak határtalan energiáját. / Plejádiak tanításai: Gyorsuló energia és elmétek kiterjesztése 1.rész ~ fejlődés ösvénye, fényörvény, földönkívüliek, galaktikus föderáció, GF, hírek, idegenek, plejádi tanítások, plejádiak,

Plejádiak tanításai: Gyorsuló energia és elmétek kiterjesztése 1.rész
Azt már megtudtátok, hogy a létezésben mindent egy korlátlan, interaktív háló köt össze, amelyet mi a létezés hálójának hívunk. Minden esemény, kicsi és nagy egyaránt, ebben az intelligens energiahálóban tárolódik, amely – sok egyéb tulajdonsága mellett – korlátlan memóriakapacitással rendelkezik. A ti internetetek ennek a hálónak a jelképes modellje – az anyagi világ kísérlete, hogy leutánozza a létezés hálóját és annak határtalan energiáját.
Noha ez a háló örökké jelen van, és még szolgáltatói díjat sem kell fizetni érte, ahhoz, hogy rákapcsolódjatok, meg kell tanulnotok mesterien használni az elméteket, és alaposan ismernetek kell önmagatokat. Nagyon sok civilizációnak sikerült már „szörfözni” a létezés hatalmas hálóján, miután kozmikus kapcsolatot létesítettek a földi élet és a csillagok világa között.

A régmúlt idők látói szívesen tanulmányozták az eget, és észrevették, hogy a világokban világok rejlenek, amelyeket a nagyarányú kozmikus tervvel összhangban működő csillag- és bolygóciklusok kötnek össze. Ezek a ciklusok és behatásaik egy nagyobb rendszer részei, amelyek tervek és szándékok számtalan rétegét tartalmazzák; a régi időkben az emberiség e kozmikus tánc rendkívül jelentős részének tartotta a földi életet. Néhány kultúra egyenesen előre látta a nanoszekundot, az 1987-től 2012-ig tartó huszonöt éves időszakot, és egy nagyobb ciklus hihetetlenül fontos részének tartotta, mert ebben látta végbemenni az emberi tudatosság teljes átalakulását. Úgy tartották, a nanoszekund mutatja majd meg a kivezető utat a tudatlanság és káosz hosszú állapotából az emberi átalakulás aranykorába. Ennek a korszaknak az emberei több lehetséges jövő közül választhatnak majd, mely jövő egy lezárult és egy eljövendő kort összekötő átmeneti időszak lesz. Azt is tudták, hogy az emberek tisztulásokkal, beavatásokkal, nagy spirituális próbákkal alakítják majd át magukat, miközben világuk szemmel láthatóan összeomlik. Ez a huszonöt éves időszak emberek milliárdjait fogja vonzani – mindenki a Földön akar majd lenni, mert az energia felgyorsulása oly rendkívüli lesz; olyan lesz, mintha ezer évet élne az ember huszonöt év alatt, vagy mintha száz életet gyúrnának egybe. Ezekben az időkben az egyéni és kollektív próbatételek lehetőségekként szolgálnak majd egy sokkal nagyobb méretű valóság megpillantására. Az egész emberiség sok fontos választás elé kerül ezekben az években, olyan választások elé, amelyek meghatározzák majd annak a világnak a jellegét, amely a 2012-es téli napfordulóval veszi (vette) kezdetét.

A felgyorsult energia sebessége és intenzitása három különböző fázisra oszlik, amelyek mindegyike igazodik az emberiség egyre táguló tudatához. Ahogy az energia gyorsul, egyre rövidebb idő telik el két válság között, s egyre több lehetőség adódik annak felismerésére, hogy a külső világ a belső tükröződése. A valóság tágabb keretei között egy válságot úgy is tekinthetünk, mint elmék találkozását a lehetőség keresztútjánál – olyan kereszteződésnél, ahol pontosan láthatjátok, hol tartotok, és tudatosan kiválaszthatjátok a lehető legjobb végeredményt. A huszonöt éves időszak alatt egy állandó, mérsékelten erősödő kozmikus sugárzás segít benneteket akklimatizálódni és hozzáigazodni a tudatosságban végbemenő óriási változásokhoz.

Meglehet, nem értitek, mi a lényege és célja az energiagyorsulásnak. Talán, hogy az őrületbe kergessen? Vagy hogy még több hatalmat adjon a kontrollálók kezébe? Az energiagyorsulás igazi célja az, hogy olyan kozmikus törvényekre tanítson benneteket, amelyekkel, ha elsajátítjátok őket, megdönthetitek a romboló viselkedés uralmát. A régiek tudták, hogy léteznek olyan törvények, amelyek az univerzumot és a multiverzumot irányítják, s hogy minden szoros kapcsolatban áll az égen végbemenő folyamatokkal. Az egyik fő törvény: a gondolat teremti a valóságot. Ez önmagáért beszélő tanítás lesz, mert ahogy minden egyre jobban felgyorsul, az, amit gondoltok, egyre gyorsabban fog megnyilvánulni. Ahogy az energia gyorsul, egy természetes belső folyamat harmonikusan együtt fog működni a külső és belső erőkkel, hogy segítségetekre legyen az energiában
bekövetkező változás beépítésében. Ti választottátok, hogy itt lesztek akkor, amikor a gondolat a teremtés eszközévé válik, mellyel megformálhatjátok a valóságot! Ebben a valóságban már benne lesz a bizonyosság, hogy szellemi lények vagytok, akik urai az életüknek. Ekkor majd elmondhatjátok: „Ott voltam, megéltem. Megcsináltam; elkezdtem a saját, jól átgondolt szándékaimmal tervezni az életemet.” Ez pedig elismerésre méltó teljesítmény minden spirituális életrajzban! A felgyorsult energia időszakában minden gyorsabb lesz és sokkal hamarabb megnyilvánul. A Galaktikus Központból olyan energiasugárzás érkezik, amely mindenre kihat a Földön. Mivel ezek a szuperfeszültségű energiák beáramlanak a valóságotokba, és felgyorsítják a dolgokat, sokkal jobban kell rá  ügyelnetek, hogy milyen gondolatokat és üzeneteket bocsátotok ki.

Ne feledjétek, hogy a gondolatok energiarezgésekként terjednek szét, s az üzenetet szállító postagalambhoz hasonlóan, a gondolatok is szó szerint kiröppennek az elmétekből, s amin gondolkodtok, azzal kapcsolódnak össze. A felgyorsult energia időszakában minden gyorsabb lesz és sokkal hamarabb megnyilvánul. A manifesztáció kozmikus törvényeinek a megértése kulcs az univerzumhoz! Ha tudatában vagytok a gondolataitoknak, ha tudjátok, hogy azt kapjátok, amire összpontosítotok, akkor ideális esetben meg tudjátok teremteni az életnek azt a változatát, amelyre vágytok. Ha azonban elhiszitek azt, amit a gondolatokat kontrolláló médiában terjesztenek, akkor egy program követői vagytok, és csak használnak benneteket. A felgyorsulás időszakában mindent át kell gondolnotok és mindent meg kell kérdőjeleznetek! Fontos hogy megérezzétek, mi az utatok az életben. A transzformáció első fázisában, 1987-től 1996-ig a bolygótokat érő kozmikus energia gyorsulása, arányait tekintve, egyik évről a másikra a tízszeresére növekedett, fokozatosan felépített egy nyugodt mozgatóerőt, és apránként megváltoztatta mindenkinek az életét. Tekintsetek vissza egy pillanatra az 1987-es évre. Hol éltetek akkoriban? Mit csináltatok a figyelmetekkel? Mi történt az életetekben? Mennyire voltatok elfoglalva? Hol tartottatok a spirituális útkeresésben? Kik voltatok akkor, és min gondolkodtatok? Milyen felfogásotok volt a világról?

Kezdetben csak viszonylag kevés ember volt képes ráhangolódni az újonnan érkező kozmikus energiákra és fényfrekvenciákra, illetve megérezni azok gyorsulását. Sok változással kellett számolni és sok új tényezőt kellett beépíteni az ember életébe, mert a mindennapi élet megszokott rutinja mellett a tudatosság egy új szintje is kezdett kialakulni az emberi elmében. A felgyorsult energia első tíz éve egy állandó, fokozatos növekedést eredményezett a tömegtudat éberségében. A kitágult tudat azt eredményezte, hogy új és izgalmas értelmezések láttak napvilágot az életről, s az információ értékes, nélkülözhetetlen eszközzé vált. Ahogy gyorsult a tempó, az internet lassú, ám töretlen fejlődése a más szinteken létrejövő kapcsolatokat, az új technológiák pedig a kor felgyorsult energiáit tükrözték.

Noha sokan elég naivan értelmezték a történéseket, és elvárásaik is hasonlóan naivak voltak, az izgalom a kezdetektől fogva óriási volt. Tisztánlátó, új észlelési képességek keltek életre sokakban, s népszerűség tekintetében a spirituális idealizmus gyakran felülmúlta a gyakorlatiasságot. Végül azonban, ahogy egyre több és több információ jutott nyilvánosságra a világ ügyeinek valódi állásáról – a titkos kozmikus kapcsolatokról szóló, régóta fennálló hiedelmek manipulálásáról –, az ártatlanság buborékja szétpattant, s egy sokkal teljesebb képet fedett fel a valóságról, ami ugyanakkor egy magasabb szintű gondolkodást kívánt meg az ember kozmoszban elfoglalt helyéről is! Nagy következetességgel, az őszi évszak fenséges lombváltásához hasonlóan, emberek milliói kezdtek lassan ráébredni, hogy csodálatos váltás idejét élik, mely valószínűleg fantasztikus hatóerőket és szándékokat tartalmaz.

A felgyorsulás második fázisában, 1997-től 2006-ig az energia minden évben százszorosára növekszik (növekedett), még nagyobb intenzitással erősítve minden tapasztalatot. Minthogy az energia tovább gyorsul, és mert oly sok minden van, amit számon kell tartani, az emberek fenntartások nélkül beleszeretnek a technikai vívmányokba; főképp azért, hogy elmeneküljenek a növekvő nyomás elől, vagy azért, hogy a káosz kezelhető legyen. Nagy a zűrzavar ezekben az években, nem ismerik fel, hogy mi a fontos és mi nem. Ahogy telik az idő, a jobb értelmi képességekkel megáldott emberek számára egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a gondolatok rendkívül gyorsan megnyilvánulnak a valóságban. Végül mindenki szembekerül majd egy rendkívüli valóságteszttel a saját dolgait illetően, ahogy az élet új fontossági sorrendje kialakul. Ez idő alatt emberek milliói fognak rájönni, hogy semmi sem az, aminek látszik. Már maga ez a felismerés is beavatás lesz, és azoknak az időknek az egyik nagy tesztje. Ahogy a világ színpadán egymást érik a viharos események, egy láthatatlan vonal keletkezik majd, amely két részre osztja az emberiséget. Az emberek vagy az egyik, vagy a másik oldalra állnak, és gyűlölködő vitákban fognak kiállni a szabadságról és az élet értékéről vallott meggyőződésük mellett. Azok, akik a könnyen megszerezhető tudás ellenére továbbra is tudatlanok maradnak, egyetlen dolgot választhatnak: a tagadást. A gondolkodás új szintje fog megjelenni, amint úttörő elmék kitárják a kaput a határtalan lehetőségek előtt. Minthogy a háború és béke kérdésének fontossága egyre nagyobb lesz, az emberek rájönnek majd, hogy kiben bízhatnak, s felismerik, hogy milyen nagy értéke van az intuíciónak a döntéshozatalban. Ezekben az években újonnan felfedezett bölcselet születik majd, ahogy a világméretű ébredés felrázza a bolygót. Egyedülálló koncepciók hozzák lázba és élesztik fel az emberi szellemet, és az erő és könnyedség érzését nyújtják sok embernek. Új ötletek jönnek majd, ahogy a multidimenziós valóságokkal összefolyó harmadik dimenzió táncra kel és pezsegni kezd, mint az egymásba futó patakok a gyors tavaszi olvadás után. És még ekkor sem fogja tudni senki sem biztosan, hogy „mi is történik valójában”.

A 2007-tel kezdődő harmadik és végső szakaszban egy újabb ugrás következik (következett) az intenzitásban. Az energia gyorsulása az elkövetkezendő öt év alatt minden évben százezerszeresére nő – lényegében pályájára állít mindenkit. A nanoszekund utolsó öt éve kiszámíthatatlan lesz abban az értelemben, hogy nem lehet tudni, hogyan fogtok reagálni az igazság elkerülhetetlenül felszínre törő, rejtett rétegeire.
Az erőtök minden perccel egyre több lesz. Hagyjátok majd elúszni, vagy használni fogjátok, hogy személyes győzelmeteket beírhassátok az idő krónikájába?
Oly sok út van, melyek közül választani lehet majd ebben az időben, és a végkimenetelt csak annak mértéke fogja meghatározni, hogy mennyire lesztek képesek kibontakoztatni a tudatosságotokat, s hogy milyen értékeket akartok majd követni. A mi perspektívánkból nézve olyan, mintha az egész világnak át kellene alakítania önmagát és át kellene mennie egy tű fokán. A teljes huszonöt év egy előkészület a csodás szoláris együttállásra a Tejút Galaktikus Központjával a 2012-es téli napfordulókor. Ekkor, az időnek ebben a csomópontjában bármi megtörténhet. A Galaktikus Központ az igazságot képviseli, és a galaxis fő információs forrása. A bolygók egy vonalba kerülése a középponttal arra serkenti az emberi lényeket, hogy megvalósítsák a fokozott kreativitás egyedülálló állapotát, és a hihetetlen mennyiségű energia és információ hatására megváltoztassák a valóságról alkotott képet.
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!Barbara Marciniak: A fejlődés ösvénye
Share To:

Post A Comment: