Az ősi időszámítási rendszerek azt jelzik, hogy korunk - ez a kor­szak - rendkívül különleges időszak mind az emberiség, mind pedig a bolygó történetében. A naptárak csaknem világszerte egy „tapasztala­ti ciklus" végeként, és egyúttal egy másik kezdeteként utalnak jele­nünkre. Számos indián hagyomány (pl. a lakota-sziú, a cseroki és a hopi) szerint a próféciák a jelen történelmi korra utalnak. Egy nagy korszak lezárulására, mely új világ megszületéséhez vezet.

Az ősi időszámítási rendszerek azt jelzik, hogy korunk - ez a kor­szak - rendkívül különleges időszak mind az emberiség, mind pedig a bolygó történetében. A naptárak csaknem világszerte egy „tapasztala­ti ciklus" végeként, és egyúttal egy másik kezdeteként utalnak jele­nünkre. Számos indián hagyomány (pl. a lakota-sziú, a cseroki és a hopi) szerint a próféciák a jelen történelmi korra utalnak. Egy nagy korszak lezárulására, mely új világ megszületéséhez vezet.
Észak-Arizonában a Hopi Vének Tanácsa 1979-ben hozta nyilvánosságra a törzsi körök által titokban évszázadokig fenntartott hopi hagyományokat.
Ezek a hagyományok négy korábbi világról beszélnek, majd az ötödikről, amelyben jelenleg élünk, és a tudatosság hatodik világá­nak eljöveteléről. Minden korábbi világ egy olyan ponton ért véget, amikor minden emberiesség „elveszett", a szív és az elme közti elválasztottság oly naggyá vált, hogy csak az elveszett világ összeomlása után csírázhatott ki ismét a rend és harmónia új világa.
A korszakváltásokat mindig katasztrofális változások kísérték a Földön. Az egyik korszak például tűzben ért véget, egy másik jég­ben, egy pedig a szakadó eső következtében (elképzelések szerint ez eredményezte a bibliai árvíz gondolatát), mely megtisztulást nyúj­tott az új világ felbukkanására való készülődésben. A hopi vének ér­zése szerint az ősi hopi prófécia nagyrészt napjaink világának eseményeire utal, és szerintük az emberek mindenhol hasznot húzhat­nak a Hopi Béke-út bölcsességéből.
Hasonló módon beszélik el az azték hagyományok a Föld törté­netének utolsó négy „Napját". Az egyes „Napok" hatalmas változá­sokhoz kötik egy-egy korszak lezárulását. Az első, Nabui Ocelotl- nak nevezett Nap olyan időszak volt, amikor világunkat a Föld mélyén élő óriások lakták. Ez az időszak akkor ért véget, amikor az állatok világa felülkerekedett az emberek világán. E korszakkal kap­csolatban nem utalnak túlélőkre. A Második, Nahui Ehecatl-nak neve­zett Napot azon időszakként jellemzik, amikor az új emberek el­kezdtek növényeket termeszteni, majd azokat egymással keresztezni. Ennek az időszaknak a befejezését nagy szelek jelölték, amelyek tisztára söpörték a Föld felszínét. A Harmadik Nap, Nahui Quiauhuitl idején a Föld lakosai nagy templomokat és városokat épí­tettek. A Földben támadt nagy nyílások és „tűzeső" jelezte e kor­szaknak a végét. A Föld Negyedik Napja a víz korszaka volt. A Föld lakosai megtanulták, hogyan hajózzanak a nagy óceánokon. A negye­dik Nap végéhez közeledett, amikor szörnyű áradások borították el a Földet, utat engedve az Ötödik Napnak, amelyben ma élünk. A próféciák homályosak a tekintetben, hogy hogyan ér véget az Ötö­dik Nap. Ezeket a hagyományokat egyértelműen jelöli meg az azték naptár számlapja.
A maja naptár 5239 éves, ún. Nagy Ciklusokon alapszik, és 360 napos évekkel számol. Ez az ősi időszámítási rendszer — mely egyes becslések szerint 18 630 évre nyúlik vissza — azt mutatja, hogy a jelen kor kivételesen fontos mind a Föld, mind az emberiség szem­pontjából. Mint José Arguelles The Mayan Factor (A maja tényező) cí­mű munkájában rámutat, 1992 jelöli az ezen a nagy korszakon be­lüli utolsó alkorszak kezdetét. A naptárnak ez a része a jóslatok sze­rint 20 évig tart majd, és Kr. u. 2012-ben ér véget. Ezen a ponton a maja naptár Nagy Korszaka a végéhez közeledik, és egy új korszak kezdete jön; egy olyan koré, amelyről jelenleg még nincs naptárunk. A maja időszámítási rendszer, amelynek keletkezését 18 000 évvel ezelőttre teszik, megjósolta, hogy a jelen történelmi időszak a változás korszaka lesz. (A maják általi "korszakváltásról" bővebben egy interjúban Sergio Magana is beszélt. Az interjút itt megtekintheted: Sergio Magana: Hogyan változtasd meg az életed  - szerk.Sandal)
Platón, a görög filozófus, részletesen elbeszéli, hogy amikor őse, Szolón, főrangú papokkal találkozott Egyiptomban, azok korábbi korszakok pusztulását és születését megemlítő feljegyzésekről me­séltek neki. Minden korszakváltást az égitestek - beleértve a Földet is - „pályahajlásai és zavarai" kísértek. Ezt az adatot alátámasztja az apokrif Hénokh Könyve (ami nem keverendő össze a jelenkon Hénokh Kulcsaival). Hénokh Könyvének LXIV. fejezete olyan idő­ről beszél, amikor a „Föld meghajlott saját tengelye körül", éppen a nagy özönvizet megelőzően. Hénokh ősi események látomását be­széli el fiának, Matuzsálemnek, amelyeket eljövendő események pró­fétai látomásairól szóló beszámolója követ.
...és minden, ami a Földön végeztetett, felforgattatik, és a maga idejében eltűnik... Azokban a napokban a Földgyümölrsei nem virágzanak a megfelelő évszakban... az ég mozdulatlanul áll. A Hold megváltozatja törvényeit, és nem lesz látható szabályos időközökben.
Hénokh könyve
Az első ég elfog tűnni, és el fog pusztulni, új ég jelenik majd meg.
Hénokh könyve
Modern Bibliánk számos szakasza jelentős - bár kissé hiányos - utalást nyújt a Korszakváltás korára vonatkozóan.
"...lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé... nagy nyomo­rúság, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind éjidéig, és nem is les^soha.,. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok égről lebullanak..."
MT. 2-4:7
"Láték új eget és új földet; mert az első ég és első föld elmúlt vala."
JEL. 2 1:1
"Az ember most nem evilági fényformákba változik át. Az idők folyamán formátlanságba fejlődik, egy felsőbb Ciklus síkjába. Tudd meg, formátlanná kell vál­nod, mielőtt egy lehetnél a Fénnyel."
Thoth smaragdtáblái nyomán
"Amidőn az ember ismét meghódítja ősóceánt, és a levegőben száll majd szár­nyakon, mint a madarak, amikorra megtanulja a villámot is munkába fogni, ab­ban az időben kezdődik a háborúskodás kora. Nagy lesz a harc az erők között, nagy a Sötétség és a Fény háborúja. Nemzet kél fel nemzet ellen, hogy a sötét erők segít­ségével összezúzzák a Földet... Ezután előjönnek a Reggel Fiai, és az emberek fia­inak adják rendelkezésüket, mondván: Emberek, fejeznétek be testvéretek elleni küz­delmeteket, mert csak akkor válhattok fénnyé... Azután a Fény korszaka bontako­zik ki, és minden ember a Fény Kapuját keresi majd."
Thoth smaragdtáblái nyomán
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


G.Braden: Korszakváltás
Share To:

Post A Comment: