Mind­annyi­unk­ban léte­zik egy belső hang, amit nevez­he­tünk hatodik érzéknek, isteni sugallatnak, vagy intuíciónak is. Az általános sztereotípia...

Biz­tos veled is elő­for­dult már, hogy eszedbe jutott egy rég nem látott ismerős és más­nap össze­fu­tot­tál vele; vagy vala­mi­lyen belső indíttatásból nem a megszokott útvonalon men­tél mun­kába és utó­lag kide­rült, hogy jó dön­tés volt, mert óri­ási dugót úsz­tál meg. Ez nem csupán a véletlen, hanem az intu­í­ció, amit meg­éri fejleszteni, hiszen ha meg­te­rem­ted az egyensúlyt értelem és érze­lem, meg­ér­tés és meg­ér­zés között, köze­lebb kerül­hetsz önmagad­hoz és kiegyensúlyo­zot­tabbá válhatsz!
Mind­annyi­unk­ban léte­zik egy belső hang, amit nevez­he­tünk hatodik érzéknek, isteni sugallatnak, vagy intuíciónak is. Az általános sztereotípia szerint a nők meg­ér­zé­sei job­bak a férfiakénál: pedig csak arról van szó, hogy a két nem másként viszo­nyul ehhez a képességhez. A férfiak dönté­se­ink­ben inkább az ész­ér­vekre támaszkodnak míg a nők „lelki receptorai” érzékenyebbek a nonverbá­lis jel­zé­sekre, a tudat­alatti üze­ne­tekre, ezért sok­kal nagyobb jelentő­sé­get tulajdonítanak a meg­érzése­ik­nek is. A meg­ér­zé­se­ink leg­na­gyobb aka­dá­lya a tudat, ugyanis belső hangunk sokszor a józan ész­ér­vek ellen súg taná­csot és ilyen­kor hajlamo­sak vagyunk inkább az eszünkre hallgatni, hisz az a „logi­ku­sabb”. Viszont nem biz­tos, hogy az adott hely­zet­ben az a megfelelőbb! Sem­mi­képp se űzzük el magunk­tól sej­té­se­in­ket, de azt se hagy­juk, hogy csu­pán ezek a sugalla­tok irá­nyít­sák az éle­tün­ket, min­dig figyel­jünk az érzék­szer­ve­ink­kel felfogható megtapasztalásokra és ehhez adjuk hozzá a belső han­gunk üzene­tét, hogy jó dön­tést hozhassunk!

Miért jó, ha fejleszted intuíciódat?

- Keve­sebb erőfeszítésedbe kerül meg­ol­dani egy problémát

- Könnyeb­ben hozod meg a döntéseidet

- Fejlő­dik a kife­jező­kész­sé­ged, egy­szerűb­ben tudod sza­vakba önteni, hogy mit gon­dolsz és érzel

Így fej­leszt­he­ted az intuíciódat!

1. Legyél spontán!

Ele­inte nagyon nehéz a berögzült szo­ká­sa­in­kon vál­toz­tatni, ezért első lépés­ként válassz ki a mindennap­ja­id­ból egy apró rész­le­tet, amit ezi­dáig min­dig gon­do­san elter­vez­tél. Pél­dául ha előző este min­dig kigon­dol­tad, hogy más­nap mit veszel fel, engedd el most el ezt a „ter­vet” és bízd rá magad az intu­í­ci­óra, ami­kor a szek­rény előtt állsz.

2. Medi­tálj!

Csen­de­sedj el, figyeld a fel­buk­kanó gon­do­la­to­kat, de ne időzz sokáig raj­tuk, engedd el őket! Koncent­rálj a lég­zé­sedre és ami­kor már kellő­kép­pen ella­zul­tál tedd fel magad­nak azt a kérdést, amire leg­in­kább kíván­csi vagy. Ezután figyelj a leg­első benyo­másra, han­gu­latra, érzésre arra, ami elő­ször „bevil­lan”. Ha gyak­ran irá­nyí­tod befelé a figyel­me­det, auto­ma­ti­ku­san edződ­nek intu­i­tív képes­sé­geid is, amit egy idő után tudás­ként élsz meg.

3. Minél több­ször cse­le­kedj tel­jes szívedből!

Ha őszinte öröm­mel vég­zed tevé­keny­sé­ge­i­det és nem reak­ci­ó­ként, hanem akci­ó­ként éled meg a minden­napi fel­ada­to­kat, az nem­csak belső erő­det növeli, hanem az intu­i­tív képességek fel­színre kerülé­sét is elősegíti.

4. Figyeld az álmaidat!

Az álmok­kal a tudat­alattid üzen szá­modra, ezzel pró­bál hatni a cse­le­ke­de­te­idre és gondolata­idra. Min­den álom­nak van jelen­tése, viszont az üze­ne­tek meg­fej­tése a te kezedben van, mert jelen­té­sük egyénre sza­bott. A kér­dé­ses képe­ket érde­mes meg­be­szél­ned egy olyan külső szem­lélő­vel, aki ismeri az életedet.

5. Bízd rá magad őszin­tén az intuíciódra!

Fogadd el két­sé­gek nél­kül a belső útmu­ta­tá­so­kat, ne keress választ a miér­tekre és töre­kedj arra, hogy a leg­több spon­tán meg­ér­zést elrak­tá­rozd. Hidd el, hogy ezek a sej­té­sek soha nem vélet­le­nek, mindegyi­kük­nek saját értelme van, és minél tuda­to­sabbá válsz a foga­dá­sukra, annál haté­ko­nyab­ban kor­má­nyoz­zák majd az életedet!
Közzétette: www.fenyorveny.hu 
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, még több érdekességért, képért és videóért pedig látogass el FACEBOOK oldalunkra! Csatlakozz PINTERESTÜNKHÖZ és INSTAGRAMMUNKHOZ is! Vagy iratkozz fel a napi HÍRLEVÉLRE, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Linda Roethlisberger: Az intuíció tanulható
Share To:

Post A Comment: