Milyen kapcsolat van Franciaország, Quebec, és Brazília között? (Adama)
Már jóval Telos földalatti városának létezése előtt, volt az Anya-energiának egy háromszöge, melyet most Franciarszág, Quebec és Brazília háromszögeként azonosítanak a felszínen. A bolygó szinte minden területe egy háromszögforma (vagy hármasság) részét képezi a bolygó valamely másik két részével együtt. Ezek a rácsok annak a Szent Tervnek a részei, melyet mi itt a Föld belső részén arra használunk, hogy segítsük a felszín vibrációinak kiegyensúlyozását és harmonizálását.

Ezen területek közül mindegyik, bár nem így említjük őket a Föld belsejében, egy részleges vibrációt, egy színt, egy felhangot, és egy planetáris kódot hordoznak. A három együtt egy olyan új vibrációt és színt hoz létre, mely a rácsháló aláírását reprezentálja a Föld belsejében, a felszínen, és azon éterikus síkokon, melyek körülveszik a bolygót. Fontos, hogy ez az aláírás felismerhető legyen, mivel ez szolgálja a részleges rácshálók energiáinak hasznosítását. Valamint segíti ezt a rácsot a bolygón lévő más rácsok energiáinak harmonizálásában. Ez a rácshálózat illeszkedik a bolygó szerves meridián rendszeréhez.

Ahogyan átszeljük ezt a rácshálózatot a bolygó belsejéből, fel tudjuk venni a Föld pulzusát olyan vibrációk tekintetében, melyeket jelenleg a felszínre szállít. Ezek a rácsok úgyszintén segítenek minket abban a fontos munkában, hogy megfigyeljük a hatásokat a Föld belsejének különböző régióiban. Ez megengedi számunkra, hogy sok lehetséges katasztrofális szituációt elhárítsunk, legyen az ember-által megalkotott, vagy elemi természetű, ami a felszínen történne, ha nem lenne az energiáknak a Föld belsejéből való kiegyensúlyozása megfelelő.

A felszínen ennek a három "térségnek" az energiái tekintetében, felismerhetitek rezgéseiket az alábbiak szerint:

Franciaország

Franciaország egy nagyon izzó rózsaszín színt közvetít, ami már szinte fehérnek látszik az éleken, és a legmelegebb rózsaszín a terület szívében, Párizs régiójában van. Azok a fénymunkások, akik ezen planetáris átalakulás idején Franciaországban inkarnálódtak, Lemúria Szívének tiszta vibrációját hordozzák magukkal. Míg felismerjük, hogy a bolygó minden régiója szintén olyan lényeket lát vendégül, akik ugyan ezeket a vibrációkat hordozzák, mégis rendkívül nagy számban választottak úgy, hogy Franciaországban inkarnálódnak ekkor. Úgyszintén nagy számban inkarnálódtak a másik két fent említett városban is, Lemúria Istenségének gyermekeiként, a Lemúriai szív és szeretet tudatosságának képviselőiként.

Ezeket a döntéseket részben azért hozták, mert az előző három évszázad traumája számos jelentős háború és egy forradalom formájában, mely örökre megváltoztatta Franciaország kormányzati struktúráját, elnyelte Franciaországot. Különösen annak a tartós hatásai, amit II. Világháborúnak nevezünk, több energia kiegyensúlyozásának szükségességét teremtették ebben a régióban a Zsidó faj energiáival együtt. Az az értelmezés, melyet a világ nagy része a teljes jelen civilizációban a Zsidó fajjal kapcsolatban fenntart, az helytelen.

A Zsidó faj tartja fenn az Isteni Férfiasság energiáit a Föld tudatosságában, mióta az emberiség először megjelent ezen a bolygón. Azt nem mondhatjuk, hogy mások nem hoztak, vagy vittek Krisztusi energiákat erre a bolygóra. De a Zsidó faj, mely egy igaz genetikai fajként maradt fenn, azért létezett, hogy fenntartsa az Isteni Férfiasság tiszta szikráját, mely először az Isteni Nőiességet töltötte be eónokkal ezelőtt. Ebben a tekintetben, a Zsidó faj annak a Lemúriai identitásnak a szerves része, mely fenntartotta a bolygón belül, a kultúrájában ezt a kapcsolatot az Isteni Forrás kezdete óta. Felismerhetjük, hogy az a vibráció, amit a Zsidó faj hordoz, fenntartotta integritását az annak eltorzítására tett kísérletek évezredei óta. Ezt úgy kivitelezték, hogy a származás az anyán keresztül lett átvive abból a célból, hogy a faj DNS-én belül fennmaradjon a struktúra és az integritás.

Az összes felszíni vallásban az a jelenlegi hittétel, hogy ami a Zsidó vallás körül fejlődik, többé nem tarthatja fenn azt az eredeti rezgését, mely az Istenségből lett közvetítve eónokkal ezelőtt. Magát a forrásrezgést annak a tudatosságán belül tartották, ami a ti Földanyátok, és ez egy folyamatos önazonosságot nyújt neki. Ez a forrásrezgés úgyszintén benne van az összes olyan lény DNS-ében is, akik inkarnációs életidőket a "Zsidó fajon" belül töltöttek, beleértve olyan korokat is, mint Lemúria és Atlantisz. Ez a forrásrezgés úgyszintén jelen van bizonyos mértékben a legtöbb lényben, mely jelenleg inkarnálódott ezen a bolygón. A Héber nyelv úgyszintén a forrásenergia vibráció nagy részét hordozza, és része volt sok tanításnak és közvetítésnek, melyet ismét felfedeztek az utóbbi múltatok során. Ezek az ősi tanítások most teljesen át lettek vizsgálva és újra el lettek terjesztve a világban.

Quebec

Quebec úgyszintén egy mély kapcsolatot visz ebbe a vibrációba. Azok a színek, melyek Quebec-ből erednek, a barack kombinációját mutatják be egy smaragd zöld maggal a középpontban. Quebec szíve Montreal régiójában székel, és sok minden dolog folyik jelenleg, hogy Montreal kész legyen egy olyan központ létrehozására, melyben a Lemúriai tanítást és a gyógyító munkát terjesztik. Quebec franciául beszélő népessége megtartotta nyelvezetét a Francia szív vibrációjához való szívbéli kapcsolataként. Quebec-et eredetileg vibrációk kiküldőjeként mintázták, és a háromszögnek egy olyan pontjaként, mely energiákat közvetít közvetlenül a bolygó Északi Pólusának irányába. Ez az összeköttetés a pólussal szintén része a rács karakterisztikájának, mely megengedi az energiák átvitelét a Föld belsejéből ebbe a háromszögbe, és onnan a teljes rácsháló más részeibe.

Habár ennek a tartománynak a vallása főként Katolikussá vált, ahogyan Franciaországé is, Quebec és Montreal részlegesen fenntart egy fontos kapcsolatot a Zsidó fajjal is. Vannak sokan, akiket üldöztek a múlt évszázadban Németországban, Zsidó örökségükért döntöttek úgy, hogy reinkarnálódnak, hogy fenntarthassák a kapcsolatukat a Lemúriai szív vibrációjával, és hogy kimeneküljenek előző Németországi inkarnációjuk traumájából. A Quebec tartomány gyógyító energiái rendkívüliek, és sok lény, mely eónokon keresztül gyógyítókként és tanítókként szolgált, ezek most összegyűltek, hogy elkezdjék megosztani ezt a tudást a világgal.

Quebecnek az Egyesült Államokhoz való közelsége szintén nagyon fontos. A három ország, vagy régió közül mind, annak a hármasságnak a részét képezik, mely közvetlen kapcsolatban van olyan más országokkal, melyek rengeteg múltból származó romboló energiát, erőszakot, és az Isteni Forrástól való elválasztottságot tartanak fenn kormányzati és közigazgatási szinteken. Franciaország ezt a kapcsolatot tartja fenn Németországgal, és Brazília pedig Argentínával. Mindegyikük esetében, Franciaország, Quebec és Brazília nőies szív energiáit, jelenleg ki kell egyensúlyozni a nőiességgel szembeni elsöprő bizalmatlanságból, mely eltorzította az Egyesült Államok, Németország, és Argentína patriarchális kormányzatait.

Németországban a II. Világháború alatti nagy erőszakok elkövetői közül sokan megmenekültek a büntetés elől, az Egyesült Államokba és Argentínába való utazásuk által. Ők segítették a bizalmatlanság, az erőszak és a káosz vibrációját előidézni. Ez a bizalmatlanság képezte az anti-Szemitizmus - ahogyan ti hívjátok ezekben az országokban - vibrációjának nagyon fontos részét. Az anti-Szemitizmus energiája és a tettek, melyek engedélyezve lettek annak nevében, az összes támadás az Isteni Férfiasság ellen azok által lett, akik félnek az Isteni Nőiességtől.

Valójában, ez a három ország, Németország, Argentína és az Egyesült Államok az energia háromszögükből eredően, sok egyensúlytalanságot és diszharmóniát tudnak terjeszteni ezen az országokon belül. Lemúria szív energiájával való újra-kapcsolódásuk megkönnyítette Franciaország, Quebec és Brazília rácsán keresztül - mely a legnagyobb eszközünk volt - hogy helyreállítsuk a harmónia magasabb szintjeit ezen régiókon belül.

Azok az energiák, melyeket a Zsidó fajjal szemben támasztottak, az Egyesült Államokban, Németországban és Argentínában túlsúlyban voltak, arról a magas fokú kiegyensúlyozásról tanúskodnak, melyek ezekben az időkben történnek a bolygón. Azok, akik a bizalmatlanság legmagasabb szintjein vannak, a félelem egyre nagyobb szintjeire kerülnek, amint az Isteni fény minden múló nappal egyre ragyogóbbá válik. Valójában sokan, akik más életidejükben Zsidókként inkarnálódtak, még akkor is, ha jelenleg nem ebbe a fajba tartoznak, szolgálatba lesznek hívva a vibráció megtartóiként. Ez képviseli most az inspiráció igaz Isteni szikráját, hogy most összeolvadjon eme bolygó istennő energiájával, hogy a Föld energiáival oly módon egyesüljön újra, mely példátlan az Ő megteremtése óta.

Brazília

Brazília összeköttetést létesít a bolygó Déli Pólusával. Szemet gyönyörködtetőek azok a színek, melyeket kisugároz, ami a sárga, a vörös, a kék és az összes szín kombinációit tartalmazza azon felszíni spektrumon belül, amit ez a három elsődleges szín létre tud hozni. Ez Brazília erősen kristályosodott természete miatt van így. Ő valójában egy nagyon nagy, erősen prizma alakú, generáló kristály. Brazília azon szív energiáknak és gyógyító energiáknak a továbbító gépezete, melyek Franciaországból, Quebecből, és a bolygó Északi féltekéjéből a Déli féltekébe erednek.

Az a munka, mely jelenleg folyik ebben a három térségben, azon magasan fejlett lelkeket tükrözi, akik jelenleg oda inkarnálódtak, hogy tartsák az energiákat, és ennek a nagyon fontos rácshálózatnak a céljait szolgálják. Lemúria szívenergiái ezen a rácson keresztül manifesztálódnak a bolygó azon felszíni régióiba, melyeknek leginkább szükségük van rájuk. Az az érzés, melyet sokan úgy tartanak, hogy ezek a régiók fognak először közvetlen kapcsolatba kerülni azokkal, akik a föld belsejéből származnak, és a Csillag Testvérekkel, az valóban igaz. Valójában, a felbukkanásnak ez az első szintje már megtörtént, azon lények nagy száma miatt, akik ezekbe az országokba inkarnálódtak, vagy "besétáltak". Épp ez a dolga ezeknek az összejöveteleknek, hogy nagyobb fénybe jöjjenek.

Azok, akik oly mohón kapcsolatba kívánnak lépni veletek, valójában, a "ti" másik aspektusaitok más időben, térben és dimenziókban. Sokan olyan lények fizikai kiterjesztései vagytok, akik a Föld belsejében, más galaxisokban és univerzumokban vannak jelen. Ők multidimenzionális énjeitek számos aspektusai, akikkel kommunikálhattok és integrálódhattok velük, ezt hamarosan a felszíni dimenzió vissza fogja tükrözni és fel fogjátok ismerni.

Mi már együtt vagyunk annak a rácsnak a vibrációiban, melyről beszéltünk, és a rácsok hálózata felismeri a szív vibrációját a bolygón kívül és belül. Valójában nincs különbség a dimenziók között, amikor beutazzátok ennek a rácsnak az energiáit. Felkérünk titeket, hogy kapcsolódjatok ehhez a hálózathoz könnyedén, és amilyen gyakran csak tudtok, míg az belső természetetekké nem válik. Azok a gyermekek, akik manapság inkarnálódnak, ennek a rácsnak a kulcsait hordozzák DNS-ükben, és azon dolgoznak, hogy megosszák ezt a kulcsot azokkal, akik a felszínen élnek. Halgassatok rájuk és nyissátok meg a szíveteket nekik. Ők egy sokkal magasabban fejlett lehetséges jövőt építenek bolygótok számára annál, amit sokan közületek engednek maguknak elképzelni. Mi itt mind egy Isteni Terv szolgálatában vagyunk, mely több varázslatot tartogat annál, amit bármelyikőtök valaha szeme elé tudna idézni. A szeretet, amit számotokra fenntartunk, mindig beutazza ezt az útvonalat

Sok áldás mindannyiótoknak, és sok örömet kívánunk nektek a szeretetbe és a szabadságba való utazásotok következő fázisához.
Közvetítette: Aurelia Louise Jones
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
foldimennyorszag.hu
Share To:

Post A Comment: