Angyali HierarchiaAz emberiség az idők folyamán számos megtapasztalással találkozott, melyeket igyekezett a földi szokások szerint rendszerbe foglalni. Ezen entitások  egyik gyűjtő csoportba sorolt lényei az angyalok. Amit megtanultunk tőlük, hogy ők mindent áthatnak, és bár energetikájuk szerint területekhez csatolható a tevékenységük, ők mégis mind azonosak, holografikus egységet alkotnak, mint egy csepp kiemelve az óceánból.
Mivel mi emberek szeretünk mindent bedobozolni, ezért természetesen tevékenységi körük, energetikai hatásaik, rezgés csoportjaik, rezgés síkjaik szerint több besorolás jött létre. A besorolást nehezíti, hogy a különféle spirituális, vallási irányzatok más más elnevezést használnak, és ebbe nagymértékben belekeveredik az embercsoportok szellemi, és lelki beállítottsága is. Nagyon fontos azonban szem előtt tartani,hogy szemben az emberi tevékenység hierarchiáival, az angyaloknál a csoportok esetében nem jelent alá, vagy felé rendeltséget a besorolás, csupán feladataik, vagy az emberi rezgéssíkra gyakorolt hatásuk szerint történik a besorolás.
Az alábbi felsorolásokban több irányzat - hitrendszer szemszögéből is találhattok itt rendszerezést. 
Kezdjük az egyik legismertebb csoportosítással, mely szerint az első csoportba került rendek rezgés szintjük szerint az Isteni szférához legközelebb álló csoporttal kezdődik. Ez a csoportosítás elsősorban a keresztény, és a zsidó vallás szerinti felosztás, melyet először Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész jegyzett le, még az V. században.

Az Első Szféra – égi tanácsadóként szolgáló angyalok:
Szeráfok
Kerubok
Trónusok

A Második Szféra – angyalok, akik égi kormányzóként működnek:
Birodalmak
Erények
Hatalmasságok

A Harmadik Szféra – angyalok, akik égi küldöttekként működnek
Fejedelemségek
Arkangyalok
Angyalok

Szeráfok 
A legmagasabb osztály legmagasabb rendjéhez tartoznak a Szeráfok, azok az égi lények, akik Isten trónja mellett, az Isteni szent dicsőítést zengik, és a Mennyek mozgását szabályozzák, amint az kisugárzik Istenből. Nevük a héber "szaraf" "égni" szóból ered. Ők a tiszta szeretet, a fény és a tűz angyalai. Körülveszik az istenséget, felénk árasztják az energiát, s ez által haladhatunk mi is utainkon. Szüntelenül mozgásban vannak, cselekednek, munkálkodnak. A szeráfok a tökéletes fény lényei, akik olyan ragyogóan fénylenek, hogy csak kevés ember tekinthet rájuk.  

Kerubok 
Nevük meghatározása elég nehéz, csak feltevéseink vannak róla. Mózes említi őket először. Sok esetben négy arcú, négy szárnyú lényekként ábrázolják őket. ( oroszlán, bika, ember és sas) 
A legtöbb teológus szerint Isten jelenlétének, szentségének közvetlen őrei. Gyakran ábrázolják őket hat szárnyú lényekként. ( A szárnyak az angyalok esetében nem a helyváltoztatás, hanem a szabad szárnyalás, az ideológiai röghöz kötöttségtől való mentesség szimbólumai) 

Trónusok
Ők a bolygók őrzői, más néven Ofanimok. Minden bolygónak saját trónusa van - a mi bolygónk Őrangyala a Föld Angyala. Hídként is szolgálnak az ember, az angyalok és Isten között, így összekötve az eget és földet. Az akarat szellemei. Ők hatják át a létezést akarattal, az isteni akarat hírnökei. Az emberi lények a Trónusoktól a teremtésünk megismerését és az isteni eszmék adományát kapják.  Egyben ők a Szellemi Törvények őrei.

 A második triád angyalai
E triád angyalai a szervező és szolgáló angyalok. Inkább az univerzummal foglalkoznak, nem pedig egyes emberekkel, de tudjunk róla, hogy bármikor segítséget nyújtanak a földön, ha arra van szükség. Ők hajtják végre azokat a parancsokat, melyeket az első triád angyalaitól kapnak.  

Birodalmak 
A Birodalmak olyan égi lények, akik az összes alájuk tartozó angyalcsoport működését irányítják.  A feladatuk, hogy a spirituális és materiális világunkat összehangolják. Bár utasításaikat Istentől kapják, és ritkán lépnek kapcsolatba egyes személyekkel, munkájuk mégis érinti azt a valóságot, amelyben most élünk. Az alattuk munkálkodó angyali csoportoknak a kormányzói és szabályozói. Az ábrázolásokon jobb kezükben arany pálcát tartanak, a bal kezükben Isten Pecsétjét. A bölcsesség szellemi lényei. Ők hatják át az egész létezést bölcsességgel, az isteni mindentudás hírnökei. Az emberiség nagy tanítómesterei tőlük merítették bölcsességüket.  

Erények

Hatalmas tömegű isteni energia kisugárzására képesek, ezért gyakran utalnak rájuk ragyogó vagy fényes jelzővel. A csodák és az áldások angyalainak tartják őket. A mozgás szellemei. Az ő hatásuknak köszönhető, hogy minden mozog, minden rezeg, a legkisebb atomtól a legnagyobb galaxisokig. Az erények angyalai erőt, bátorságot és motivációt nyújtanak számunkra, az akadályok legyőzésének Isteni adományát kapjuk általuk. 

Hatalmasságok

Ők az egész emberiség lelkiismeretének hordozói, kollektív történelmünk őrzői, az Akasha krónika írói. A születés és a halál angyalai is ehhez a kategóriához tartoznak. Ezek a lények képesek az isteni terv energiáit lehívni és tárolni. Ily módon ezek az angyalok látomásokat sugározhatnak számunkra a világon folyó spirituális munkáról. A forma szellemei. Minden forma mögött az ő hatásuk áll. A formák kialakítását a hang segítségével végzik. A formákkal való munka a művészetben nyilvánul meg leginkább. A szellemi alapokon nyugvó művészeti tevékenység közelebb visz a Forma szellemeihez, akiknek a bibliai neve: Elohim. 

A harmadik triád angyalai A harmadik triád angyalai vesznek részt leginkább a földi történésekben. Ők kötődnek legerősebben az emberi dolgokhoz. Közelről figyelik életünket, az emberi dolgokat. Ide tartoznak a fejedelemségek, az arkangyalok, és azok, akiket egyszerűen angyaloknak hívnak. 

 Fejedelemségek
A Fejedelemségek angyalai a nagyobb csoportok őrangyalai, városoké és nemzeteké, vallásoké. Törzsek, népek békéjére felügyelnek, s a békés együttélés tekintetében küldik energiájuk, sugallatukat a földre.

Arkangyalok
A következő rendbe tartoznak azok a lények, akiket arkangyaloknak szoktunk nevezni. Ők a nagyobb volumenű emberi erőfeszítésekkel dolgoznak, így fényt hozó vagy megvilágító angyaloknak is nevezik őket. Gábriel, Mihály, Rafael és Uriel a legismertebbek közülük. Ők azok, akik mindenkivel törődnek, és nagyon szívesen foglalkoznak az emberekkel, közel állnak hozzánk. Konkrétan is kérhetjük a segítségüket. Ritkán említik, de feladataik közé tartozik az elemek lényeinek felügyelete is. (Erről bővebben az Arkangyalok menüpont alatt olvashattok) A négy legismertebb arkangyali rendből kapjuk az őrangyalunkat is.

Angyalok
Azok az angyalok, akik leginkább ismertek, az utolsó osztályozási rendhez tartoznak. Ők azok, akik a legközelebb állnak az emberiséghez, azok, akik közvetlenül az emberi ügyekkel foglalkoznak.
Az angyaloknak e kategóriájához sok angyal tartozik, és mindnek más-más funkciója van. Ennek a csoportnak az angyalai együtt dolgoznak a kilenc kar összes angyalával. Szinte minden pozitív dolog a földön összeköthető velük. Nagyon sok csoportjuk van, az élet minden területére van egy-egy "szakosodott" csoport, legyen az párkapcsolat, anyagi biztonság, vagy az életünk védelme. Az őrangyalok azok az angyalok, akiket leginkább ismerhetsz. Hasznos, ha ezekre az égi lényekre társainkként, kísérő angyalokként gondolunk. Mivel bolygónkra a mai korszakban egyre több fény és szeretet érkezik, egyre inkább arra helyezik a hangsúlyt, hogy útmutatóiddá váljanak, segítsenek, hogy egyre magasabb tudatállapotba kerülj, egyre tudatosabb lénnyé válj.
Share To:

Post A Comment: