április 2013

Mit jövendölnek Magyarországnak az ősi szent iratok, próféciák, jóslatok? 

Az utóbbi 20 évben Magyarország fénysebességgel rohan egy olyan szakadék felé, amely akár az örök vesztét is okozhatná hazánknak. Ki kell ábrándítanom a szakadékba zuhanásunkra várakozó törekvőket, mert ez a tragédia nem fog bekövetkezni! 
Hazánk történelmére visszatekintve (még akkor is, ha az nagyrészt el van torzítva) láthatjuk, hogy már többek is kísérletet tettek országunk és népünk elpusztítására, vagy "jó esetben" csak rabszolgaságba kényszerítésére, ám ezek a próbálkozások sem voltak eredményesek. 
Nem kell messze menni, ott van mindjárt a volt szovjethatalom, aki nemcsak megszállta országunkat, hanem irányította is. 
Csak egy példa a sok közül: Több mint 40 évig énekeltük a különböző ünnepségeken azt az Internacionálé-nak nevezett dalt, melyben, ha egyes sorok jelentését figyelmesen megvizsgáljuk, egyértelműen kitűnik, hogy mennyibe nézett a megszálló haramia bennünket és mindazokat a népeket, akik még az uralma alatt álltak. Számtalanszor hagyta el ajkunkat ez a dal, és intenzív agymosásunk közepette elfelejtettünk odafigyelni arra, hogy mit is mondunk. 
"A múltat végképp eltörölni 
Rabszolga-had indulj velünk!" 

Tudnunk kell, hogy ha egy népnek elveszik, "eltörlik" a múltját, akkor ezzel elvágják a gyökereit, amely az ősi hagyományaihoz vezet, ezért a nép gyönge lesz, önbizalmát veszti, s így már könnyen ki lehet fosztani, rabszolgává lehet tenni, végül pedig el lehet pusztítani. Amely népnek nincsen múltja, annak nincsen hazája és jövőképe sem. 
Hosszú ideje mindent elkövetnek a magyarországi hivatalos tudományban, hogy az emberekbe beszéljék azt, hogy mi finnugorok vagyunk. Ez úgy, ahogy van hazugság! 
A finnugor elmélet valójában politikai okból jött létre, melynek hátterében a Habsburgok álltak. 
Az 1848-as szabadságharc leverése és megtorlása után az egyik legjobb megoldásnak tűnt a finnugor elmélet létrehozása és terjesztése. 
Idézet egy korabeli jegyzékből, amelyet miniszteri utasításra Haynau adott írásba: 
"A magyaroktól örökre el kell venni a szittya büszkeséget, hogy elfelejtsék végre a lázadozást és megtanulják, hol a helyük." 
A Habsburgok jól tudták, hogy egy nép tönkretétele, rabszolgasorba vetése és megsemmisítése nem a háború útján érhető el leghatékonyabban, hanem a múltjától (történelmétől, hagyományaitól, népszokásaitól, eszméitől, hitétől, értékrendjétől) kell megfosztani. 
A Habsburgok elvették az eredeti múltunk tanításait, s ezzel megkezdődött az a törekvés, ami a 20. században is jellemző volt azokra a diktatúrákra, amelyek érintették Magyarországot - gyökerestől kitépni, eltörölni a magyarok múltját, ellehetetleníteni a jelenét, hogy még véletlenül se legyen jövője. (Ezzel már István király is próbálkozott 1000-ben.) 
"A múltat végképp eltörölni"... 
Országunk népét minden megszálló hatalom rabszolgának tekintette, így nyilvánvaló, hogy a hódító célú háborúikban a magyarokat (is) állították az első sorba, hiszen nem kár értük, ha pusztulnak: 
"Rabszolga-had indulj velünk!" 

Hosszan lehetne elemezni a Magyarországot sújtó csapásokat pl. tatárjárás, török uralom, Dózsa féle felkelés, Rákóczi szabadságharc, mindkét világháború, 1956-os forradalom, a szovjethatalom és persze a jelenlegi Európai Unió is. 
Azt, hogy az elmúlt években milyen gyalázatos tevékenységek folynak Magyarországon, nem kell ecsetelnem (pl. politika, kormányintézkedések, bank, gazdaság, ipar, egészségügy, oktatás, jog stb.). 
Most inkább annak a kornak az eljövetelére szeretnék egy kicsit rávilágítani, amely 2012. december 21-én a fizikai síkon is kezdetét veszi. Ez az Aranykor, de nevezhetjük Fénykornak is. 
Az arany ezúttal nem az ékszerre és nem a pompára utal, hanem az embernek az anyagi természetű személyiségére, amelyet a bölcsesség által Isten és az egyén szolgálatába kell állítani. Az aranyszín a bölcsességgel és a megvilágosodással kapcsolatos, tehát a megismerés és a tudás szimbóluma. 
A fény pedig elsősorban az emberben lévő Istent, s annak fénymagját, ezáltal a magasabb rendű létezés tartalmi hasonlatát jelenti. A fény magában hordozza a bölcsességet, valamint az igazságot és annak tanítását. 
Az Aranykor eljövetelét jelzi előre a maja naptár és számos jövendölés, szent könyv és szent irat. 
(Erről bővebben itt olvashat:http://logoszvilag.blog.hu/2011/12/06/belepes_az_aranykorba_1 ) 
Jelenleg még a Vaskor utolsó évét tapossuk, azonban hamarosan tanúi lehetünk e kor instabillá vált szellemi és eszmei építményei megsemmisülésének. Mindez kezdődik Amerika csődjével, a bankrendszer összeomlásával, majd folytatódik az Európai Unió, a gazdaság és az ipar világszintű halálával. 
Ez mind félelmetesen hangzik, ugyanakkor szépnek és jónak ígérkezik, de mi szerepe van ebben Magyarországnak? 
Valójában kik vagyunk mi magyarok? 
Milyen ember és milyen nép a magyar? 
Miért szenvedett annyit a magyarság? 
Ahogy már említettem több őskori szent irat és jövendölés foglalkozik a 2012-es Világkorszak-váltással, ami az Aranykor kezdete. 
Mi történik 2012. december 21-én? 
Ezen a napon nagy látványosságra és végítéletszerű eseményre nem kell számítani! 
Ekkor csupán annyi történik, hogy az ún. világkarma minősége megváltozik, vagyis a Föld és a Naprendszerünk számára ekkor zárul a Vaskor és nyílik az új Aranykor. 
Hogyan fogjuk mi emberek ezt érzékelni? 
A Föld és az emberiség Aranykorba való belépéséhez az előkészületek már évekkel ezelőtt elkezdődtek. A változás nem egyik napról a másikra történik! 
A 2012-es év eseményei rákényszerítik az embereket a paradigmaváltásra. 
Egyre inkább az lesz majd tapasztalható, hogy az erkölcstelen, gátlástalan, kizsákmányoló vaskori gondolkodás és viselkedés az új korszakban finoman szólva a semmibe vezet. 
Ugyanakkor, aki az Aranykor filozófiája szerint gondolkodik és cselekszik, valamint az Istenben való hite (és a róla szóló valós tudása) szilárd, erős lábakon áll, ott a mindennapi élet békéje és nyugalma fog megteremtődni. 

Magyarország az Aranykorban 

A szent iratok azt mondják, hogy minden világkorszakváltásnál van egy olyan nép (kultúra), aki az adott világkorszakváltásnak a fáklyája, vezérhajója. Ez azt jelenti, hogy abban az országban történik meg először az átalakulás az új világkorszakra, s így ennek az országnak a népe mutat példát a többi nemzetnek. 
Az ókori szövegek 20 próféciájából kb. 15 foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a 2012-es világkorszakváltáskor melyik lesz ez a nép. Ez a 15 prófécia leírja, hogy hol köszönt be először az Aranykor és melyik népen lesz az ún. "világ szeme", vagyis a Vaskor falai elsőként hol dőlnek össze.
Az indiai szent irat, a Vishnu Purana így ír erről: 
"A szakák népe felébred és viszi a tüzet más földekre is. A szakák ébrednek fel elsőként, ahogy évmilliókkal ezelőtt is ők vitték a fényt! Elsőnek Nimród népe tér magához, utána a többi." 
A "szaka" alatt az ókori indiai szövegek a szkítákat értik, ami nem más, mint a MAGYAR NÉP.
A szkíta nép nem rokon, hanem a magyar nép őse, tehát a "szakák", vagyis a szkíták mi magunk, magyarok vagyunk. (Ahogy elnézem, a jelenlegi kormánypolitikát már rajtunk van a világ szeme...) 
S még mielőtt bárkinek a bibliai Ószövetségben szereplő "gonosz" Nimród (és népe) jutna eszébe, javaslom, hogy a magyarok őskirályáról és dicsőségéről bővítse ismereteit pl. Avatara vallástörténész-mítoszkutató: Nimród vére I-II. című, két kötetes regényéből! 

Milyen ember és milyen nép a magyar? 
Erre a kérdésre a vaskori személyiségtudatú ember rögtön rávágja, hogy önző, gyarló, gonosz, irigy, rosszindulatú, kapzsi stb. 
Tegyük félre egy időre az ítéleteinket és hagyjuk abba a népünket megvető kritizálást! 
Nézzünk egy kicsit magunkba és úgy tegyük fel a kérdést: Milyen ember a magyar? 
Valójában a magyar ember vendégszerető, végtelenül befogadó, ingét-gatyáját odaadja a vendégnek még akkor is, ha neki nem marad, önzetlen, segítőkész, idealista, határtalanul türelmes, nagyon okos, hiszen rendkívül sok művészt és tudóst, felfedezőt adott és ad ma is a világ számára. 
A magyar, fényvallású nép a békességre törekvő emberek gyülekezete. 

Mi a magyarok feladata? 
Nem kevesebb népünk küldetése, mint az, hogy bölcsessége és tudása által az érdek nélküli szeretetet és békességet hirdesse és közvetítse minden nemzet felé. 
Általában kis létszámú, kis területtel rendelkező országként beszélnek a világban hazánkról. 
A magyarok soha nem voltak sokan, a turáni népekre nem jellemző a szaporaság. 
Népünk ereje nem a számarányunkban áll! 
A mi erőnk az AGYUNK, a bölcsességünk, a tudásunk és természetesen a korlátok nélküli szeretetünk. 
"A magyarok nyilaitól ments meg, Uram minket!" imának többféle értelmet is adtak már az emberek.
Az nem kétséges, hogy a magyarok kiváló lovasok és íjászok voltak, ám minden tévhit ellenére nem volt rájuk jellemző a hódító háború. 
A sötét Vaskor képviselői évszázadokon át próbálták elhitetni a világgal, hogy a magyar nép hitetlen, barbár és gyilkos hajlamú tulajdonságokat hordoz magában. 
A magyarok nyilaival kapcsolatosan megfontolásra javaslom: 
A nyíl az elme szimbóluma. A magyar ember égi íjásza a világnak és a sötétségbe kilőtt fény-nyilaival az emberek tudatlanságát akarja megsemmisíteni. 
Ha vesszük a fáradtságot és tanulmányozzuk egy kicsit Nimród legendáját, akkor egyértelművé válik számunkra, hogy Őskirályunk íjának megfeszítésekor nem az embereket vette célba, hanem az ellenséges démonkirályt, vagyis a sötétséget. 
Ami az ősnépünket, a szkítákat illeti, náluk az volt a korabeli hadijog, hogyha az ellenség párviadalban megsebesül, a szkíta harcosnak rögtön abba kell hagynia a csatát és a sérültet azonnal a táltoshoz kell kísérnie gyógyításra. Ez aranykori eszme és cselekedet. 
Ezzel szemben a Vaskorban a gyengének, a sebesültnek pusztulás a sorsa. 
A magyar, fényvallású aranykori nép és a Vaskor rezgése, energetikája idegen számára. A gyilkolás, a háború, a hódítás nem tartozik a népünk eszméihez (területeinket soha nem csatában vesztettük el, hanem mindig a tárgyalóasztaloknál lásd Trianon). 

Miért szenvedett sokat a magyarság? 
Az biztos, hogy népünk szenvedéseinek oka nem abból ered, hogy el lennénk átkozva, vagy Isten haragudna ránk, s "verne" bennünket. 
Az úgynevezett balsorsunk főleg annak tudható be, hogy mivel a magyar aranykori nép, ezért nem tud vaskoriként alkalmazkodni. Ez az egyik oka Magyarország pusztulásának. 
A magyarság elpusztítására való törekvések másik fő oka az, hogy nemcsak Európa középpontja vagyunk, hanem a Földdé is, úgyszólván a "világ közepe". (Lásd: Dobogókő, a Föld szívcsakrája) 
Ami pedig a magyar népet illeti, nem vagyunk kevesebbek, mint az az ősnép, aki az égi (fény) nyelvet beszéljük. 
A MAGYAR NYELV az egyetlen a világ nyelvei között, melyben feltűnő többséggel fellelhető az ősiség, ennélfogva a legalkalmasabb az Istenség kifejezésére. 
Sajnos jelenleg angol-kórban szenved Magyarország és a világ is, hiszen a Vaskorban világnyelvnek lett kikiáltva az angol... 
Néhány példa arra, hogy égi nyelvünk szavaiba mi minden mondanivaló van még az eredeti jelentésen kívül belekódolva (betűk felcserélhetők, ékezetek hozzáadhatók vagy elvehetők): 

MAGYAROK ISTENE 
MA; MAG (a fény mag); AGY; AGYA; MAGA; OK (Isten, Teremtő); KOR; 
ISTEN-ben benne vagy TE IS és ÉN IS! 
TÖRTÉNÉSZ : TÖRT-ÉN-ÉSZ 
NYELVÉSZ: NYELV; ELV; ÉSZ 
OKKULT: OK; KULTUSZ; (Az Okkult Isten a Teremtő Isten kultúrája) 
ŐSZINTÉN: Ő; SZINT; ÉN; 
BOLDOG: DOLOG 
ÖRÖKSÉG: Ő-ÖRÖK-s-ÉG 
LEHETŐSÉG: LEHET-Ő-s-ÉG 
NŐISÉG: NŐ-IS-ÉG 
BÖLCSŐ: BÖLCS-Ő 
KÖZÖSÜLÉS: Ő; KÖZ; KÖZÖS; ÜL; ÜLÉS (Istennel - ővele - való közösséget jelent: KÖZÖS-ÉG) 
NÉGY: ÉN; EGY; 
KETTŐ: KÉT-TŐ 
MINDENKI: MIND-ÉN-KI 
SZENT: Én; TE; 
FÉNY: ÉN 
HÍRNÖK: HÍR-NŐK 
ALKALMAZKODOM: ALKALMAZ-KÓD-OM (Az OM jelentése: A szótag az a rezgés, amellyel Isten a világot teremtette. Teremtő igét, vagyis magát az Istent jelenti.) 
A KÓD (a Teremtő kódja) azokban az emberekben munkálkodik akik (alkalmazkodva) naponta tudatosan meglelik istenségüket emberségükben. 
A nyelvünk tehát kódolva van (alkalmaz-KÓD-OM, gondol-KÓD-OM, munkál-KÓD-OM) és ennek a kódnak a kulcsa a MAGyarok magjában lelhető fel (a kulcs pedig Énok kulcsa - Engem (ÉN) okozott (OK) valaki, ÉN Oka vagyok valakinek vagy valaminek). 
JELADÓK vagyunk (JEL-A KÓD), és aki adni tudja a jelet (kódot), az venni is képes. 

A fentiekből látható, hogy nagy őstudás van a magyar ember sejtjeibe és nyelvébe (elvébe) kódolva.
A külvilágban történő események egyre inkább arra sarkalnak bennünket, hogy vegyük észre, hogy 
MAGa magunkba kell fordulni, hiszen ott van a Mindenség (MIND-ÉN-s-ÉG) Teremtője bennünk!
Az Aranykor eljövetelével nemcsak világkorszakváltás következik be Magyarországon (és az egész Földön), hanem az emberek világszemlélete is lényegesen megváltozik.
A Fénykorban a nemzeti öntudat megerősítésre kerül. Mi magyarok fogunk először átesni az Aranykor tűzkeresztségén. Ez természetesen nem történik meg egyik napról a másikra és nem is lesz könnyű, hiszen fájdalommal, áldozattal és vérrel jár.

Idézet a Nyirkai Jóslatból: 
"Kettészakad a nemzet, 
lángra lobban az Ország. 
A lángot vér oltja. 
Magyar magyart gyilkol, 
de a bika hátáról is ide lőnek 
a hét teve miatt. 
A nép fele elpusztul..." 

Mit mond ugyanez a jóslat a változást követően? 
"A haragosok megbocsátanak egymásnak, 
az irigy örül más szerencséjének, 
a rátarti nem rázza a rongyot, 
a közönyös siet segíteni... 
Új kor veszi kezdetét minden égtáj felé." 

Nostradamus próféciáiból: 
Mit jósol Nostradamus abban a 99 számozott versben, amelyet gróf Zrínyi Miklós rendelt tőle Magyarországra (Pannóniára) vonatkozóan? 

"Jön majd idő, hogy szinte eltűnik 
Pannónia földről ki magyarnak született, 
fiaikat az anyák meg sem szülik, 
s a hágókon át jönnek barbár seregek. 
A magyaroknak még nevét is lopják, 
s rettegnek még emléküktől is. 
Már csak nevében lesz Magyarország, 
s nevében minden egyezség hamis." 

"A kétezredik év után hamar 
nagy lesz az ország és erős, 
visszatér hazájába mindegyik magyar, 
s magyar földben nyugszik minden ős. 
De a magyar föld része lesz a nagynak, 
erős királyság, melynek nincs határa, 
a keresztények farkasai már nem ugatnak, 
Krisztus ellenségeit a föld kizárja." 

"A második ezredév után 
Pannónia váratlan erőre kap, 
királyok gyűlése lesz Budán, 
de császáruk magyar marad. 
Kelet s nyugat központja lesz, 
egy évszázadra legyőzhetetlen, 
szembeszállni velük nem érdemes: 
uralkodik a LÉLEK és a SZELLEM." 

"Jön új nemzedék, mely erős lesz, 
és nem szégyenli többé, hogy magyar, 
a vének nemzedéke önmagán erőt vesz, 
s nemcsak önmagának túr és kapar. 
Erkölcsében megújul majd az ország, 
s végre büszke lesz minden fia 
mert ámulatba ejti egész Európát 
ezerszáz évnek elteltével Pannónia." 

"Jön majd egy ember a második 
millennium után, ki felette áll 
minden torzsalkodásnak: Ő lesz az itt, 
ki Pannon földről Istenhez kiált 
és Isten meghallgatja imádságait. 
Ő lészen az, kinek uralkodása folytán 
Pannónia ismét erős lesz és gazdag, 
nagyobb lesz, mint akármely szultán, 
az ő szavára minden országban adnak, 
s önként kezére bíznak minden hatalmat." 

Ki ez az ember, akiről Nostradamus ír? 
Egyelőre keveset lehet róla tudni, sőt szinte még semmit. 
Ismereteim szerint ez a személy már az Isteni Énjének tudatára ébredt, és gondolati síkon szorgalmasan munkálkodik az aranykori Magyarország struktúráján. 
Már most is okos, intelligens ember, azonban bölcsessége és tudása nem a fizikai világban megszerzett diplomák mennyiségének és minőségének eredménye, hanem lelkiségének és szellemiségének haladottsága, gondolatai és érzelmei rendezettsége teszik őt hamarosan kiemelkedővé. 
Nem tagja egyik pártnak sem, és nem tartozik sem az egyház, sem pedig az egyház "leányvállalatainak" (gyülekezetek, szekták) csordarendszeréhez. 
Amikor eljön az ideje színre lép és az igaz hitű és szívű magyar embernek nem lesz kérdés, hogy ki Ő, mert tudni fogja! 

Az Aranykor és a Nostradamus által megjósolt kiemelkedő szellemiségű ember (emberek, mert nem egy lesz) is eljön magától, csak még egy kicsit legyünk türelmesek és kitartóak. 
Akarjuk és higgyük, hogy hamarosan "a magyar név újra szép lesz, méltó régi nagy híréhez", azonban ehhez kedves honfitársaim fel kell a mély alvásból ébrednünk és cselekvésre is szükség van!
Tehát az Aranykor hajnalán: ÉBREDJ MAGYARORSZÁG!!!!!!!
2012.01.10. 10:23 :Evamaria
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Hatszorosan túllépi az ivóvízben megengedett határértéket egyes üdítők benzoltartalma. Az említett anyag igen káros: már kis mennyiségben is leukémiát okozhat. Húsz különböző márkájú üdítőben vizsgálták a benzol mennyiségét egy brémai orvosi laboratóriumban.
Nagy mennyiségű rákkeltő benzolt fedeztek fel az üdítőitalokban – erre az elborzasztó eredményre jutott a Markt című német fogyasztóvédelmi magazin, miután nagyító alá vette a frissítőket. A mérgező anyag mennyisége hatszorosan lépi túl az ivóvízben megengedett értéket. A Christinen Brunnen gyártó visszahívta a multivitaminos gyümölcslét a piacról.

Rákkeltő anyag az üdítőben

Húsz különböző márkájú üdítőben vizsgálták a benzol mennyiségét egy brémai orvosi laboratóriumban. A vizsgálat középpontjában a Christinen Brunnen gyártó „Multivitaminos diéta”, „Fitnesz cseresznye” és „Cukormentes élvezet” fantázianevű termékei álltak. A benzol még kis mennyiségben is nagyon veszélyes: leukémiát válthat ki. Ami a benzolmennyiséget illeti: sajnos pontos határérték nem létezik az üdítőitalok esetében. Annyi bizonyos: egy liter ivóvízben mindössze 1 mikrogramm benzol megengedett. 2005-ben már egy német hivatal felhívta a figyelmet a benzol jelenlétére az üdítőitalokban. Akkor „E211” elnevezésű tartósítószerként a kérdéses „anyagot” jóváhagyta.

Íme a negatív csúcstartó

A vizsgálat negatív csúcstartója a „Multivitaminos diéta” volt literenkénti 6,8 mikrogramm benzoltartalmával. A vizsgálat után visszahívták a polcokról a rákkeltő terméket. A gyártó szerint szinte elkerülhetetlen, hogy nátrium-benzoát kerüljön az üdítőbe. A receptúra módosításával vagy a gyártási folyamat optimalizálásával azonban igenis csökkenthető az üdítők benzoltartalma.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy
ne maradj le a friss hírekről!
mno.hu

"Ha a világon mindenki megtudná azt, amit az indiánok közöltek a franciákkal, jelesül, hogy a parlagfű, mintegy csodaszer minden betegségnél visszafordítja és normalizálja a szervezetben zajló rendellenességeket, azaz a betegségeket, akkor senki nem venne gyógyszert..." 

A már sajnos régebben "előrement" +Lajos Atya, a lazarista missziós pap, a magyar újkori természetgyógyászat úttörője megerősítette a magyar természetgyógyászokat abban, hogy a természet törvényei Isten törvényei és azok változatlanok, örök törvények. 

Azt mondta, hogy pl. a közlekedési törvényeket át lehet hágni büntetlenül, ha nincs rendőr a közelben, és akkor megúszta a felelősségre vonást, de ha valaki a természet törvényeit hágja át, akkor az saját magát bünteti meg!!! A természet úgy működött évmilliókkal ezelőtt, ahogy ma működik és úgy fog működni évmilliók múlva is. Bölcsen mondta, hogy semmi új nincs a Nap alatt, mert amit ma felfedeznek, az már régóta létezik, csak az ember most ért el oda, hogy megismerjen olyan dolgokat, tényeket, amelyet eddig eszközök, vagy tudás híján nem ismert fel, vagy már rég elfelejtette azt az elemi tudást a természetes dolgokról, erdő, mező növényeiről és állatairól, melyet a tudományoskodás töröltetett az emberi emlékezetekből. 

A parlagfű latin neve: Ambrosia artemisifolia, a hármaslevelű parlagfűé pedig: Ambrosia trifida. Azt mondják rájuk, hogy gaz, pedig ez nem igaz. Gaz, csak az emberek között van, mert van rendes ember, meg gazember. Növények között nincsen gaz, csak haszonnövény és gyomnövény. A parlagfű nem gyomnövény, mint ahogy az ürömfélék családjába tartozó többi növény sem az. Lajos Atya védelmébe vette a parlagfüvet, melyet csak allergén növényként emlegetnek az utóbbi időben és elmondta róla, hogy már a régi gyógynövény könyvek is leírják több gyógyító tulajdonságát, de meg is lehet enni, mert nagyon sok vitamint tartalmaznak a levelei és a virága, meg a pollenje is, kivétel nélkül. 

A múlt századelőn az előkelő szalonokban az ambrózia illat volt az úri, és az előkelő illat. Ez pedig a parlagfű, az ambrosia artemisifolia illata volt. 

Amikor a spanyolok és a portugálok felfedezték és kisajátították az Új Világot, azaz az Amerikai földrészt, akkor keresztényi szellemben kiirtották az őslakosokat (inkák, aztékok, toltékok, stb). Amikor az angolok is vérszemet kaptak, hogy nekik is kell az új világból, ők sem kímélték az őslakos indiánokat, és kíméletlenül öldösték azokat, szintén a keresztényi szellemiségre hivatkozva. A franciák is erős nemzetté váltak és látták, hogy lemaradnak az Új Világ elosztásánál, ezért ők is részt követeltek Amerikából, de nekik már csak néhány Közép Amerikai rész és Kanada jutott, de Kanadát megosztották egymás között az angolokkal. Az angolokkal ellentétben a franciák nem öldösték ok nélkül az őslakosokat, ezért azok hálából egy csomó titkukat megosztották velük. Ilyen titok volt a parlagfű titka is. A parlagfű egy ősi, nagyon intelligens növény, sok tekintetben az embernél is intelligensebb. A parlagfűnek az a természetben a feladata, hogy megóvja a földet a kiszáradástól!! A hol parlagon van egy földdarab, ott elszaporodik, hogy megóvja, az adott föld területét. Ahogy megóvta, azután átadja a helyét más növényeknek, amelyek az így megóvott talajon már képesek voltak megmaradni és szaporodni. Olyan ez, mintha valaki nyerne a lottón 1 milliárdot és neki csak 100 millió kellene, és a maradék 900 milliót elosztaná a rászorulók között. Valamennyi parlagfű képes erre az önzetlen cselekedetre, s vajon hány ember lenne képes erre? Ezért írtja a balga ember és irtatja sok balga hatóság kül- és belhonban egyaránt? Ők ugyanis nem lennének képesek ilyen nemes cselekedetekre! 

A búzára, a búzából készült ételekre a lakosság 90 %-a, a szarvasmarha tejére és az ilyen tejjel készült tejtermékekre a lakosság 80 %-a allergiás és mégsem irtják ki sem a teheneket, sem a búzát a földeken. Ezt az érzékenységet nem allergiának hívják, hanem glutén- és laktóz érzékenységnek! Ugye mekkora csúsztatás! Nagyon sokan allergiásak a pollenekre (ürömfű, repce, paréj, libatop, stb), s nemcsak a parlagfű pollenjeire, s mégis a parlagfű van kikiáltva fő ellenségnek! Legalább annyi ember allergiás az állati szőrökre, különösen a kutya- és macskaszőrökre és ezen állatok ürülékeire, mint a parlagfű pollenjeire, s mégsem irtatják ki hatóságilag sem a kutyákat, sem a macskákat, pedig más tekintetben, csak Budapesten az utcai megszáradt kutyagumik szállóporától évente 3-4 kisgyermek meg is vakul! 

10 évvel ezelőtt két kisbusznyi allergiás gyermek lett kirándultatva Dobogókőre. A gyermekek allergiás betegek voltak, s Dobogókőn a parlagfűben játszottak, pedig akkor volt a virágzása, és senki sem prüszkölt, senki sem váladékozott tőle! Sokan szedtek csokorba parlagfüvet, hogy otthon büszkélkedjenek vele, hogy már nem allergiásak a parlagfűre. Ahogy a buszok beértek a Flórián tér közelébe, szegény gyermekek elkezdtek prüszkölni, köhögni. Vajon miért? Azért mert az autók kipufogó gázai lemarták a pollenek védőburkát, amely védőburok alatt a polleneknek a bogáncsra hasonlító kis karmai vannak. Ezek a kis karmocskák irritálták a légutak nyálkahártyáit. Addig, amíg ép volt a védőburok, addig nem allergizáltak!!! Akkor most ki a hibás a parlagfű, amelynek a pollenje védőburokkal van ellátva, hogy ne sértse meg a légutak nyálkahártyáit, vagy a kipufogó gázok, amelyek lebontják (lemarják) a védőburkot? Nem az autókat kellene inkább irtani, vagy a városokból kitiltani? Vajon m iért erőltetik még a kőolajszármazékokból nyert hajtóanyagokkal üzemelő motorok gyártását, üzemeltetését, amikor van, vannak sokkal környezetkímélőbb, környezettisztább üzemanyagok, hajtóanyagok is? 

A válasz: a gyógyszeriparnak óriási üzlet az orvostudomány által gyógyíthatatlannak kikiáltott allergiás betegségek gyógyszeres kezelése!!!!!!!!! Ma már a lakosság 30 %-a allergiás, vagy asztmás, s ők biztos gyógyszerfogyasztók! Mellesleg a légutak nyálkahártyáit a tej- és tejtermékek teszik védtelenné a magas kazein tartalmukkal (300-szor több a kazein a tehéntejben, mint az emberi tejben, s a kazeint az asztalosipar ragasztásra használja!!)! A tejet nem fogyasztók nem allergiásak a pollenekre, s így a parlagfű pollenjeire sem!! 

A múlt évezred utolsó éveiben Fejér megyében egy több hektáros területet hagytak parlagon, szándékosan kutatásként, hogy mi lesz ezzel a földdarabbal a természet törvényei szerint. Első évben teljes területét beterítette a parlagfű (hogy honnan tudta meg, hogy ott van egy üres földdarab?). A második évben már a parlagfű több, mint 50 %-ban visszaszorult és átadta a helyét más növénykultúráknak (megjelent a lóhere, a gyermekláncfű, az útilapu (bojtorján), a lósóska, fehér üröm, máriatövis, paréj, libatop, stb). A következő évben már 20 % alá esett vissza a parlagfű aránya az adott területen, pedig senki sem irtotta!!. Öt év elteltével pedig mindössze az eredeti terület 1-2 %-án volt csak parlagfű!! Nem kell tehát irtani, visszafogja az önmagát is a szaporodásban, ha nincs megműveletlen terület, mert neki az a teremtéstől rendelt feladata, hogy megóvja a 
termőföldet a kiszáradástól, s teszi a "dolgát"! 

Az a tény, hogy az orvostudomány gyógyítani nem tud, csak kezelni, régóta ismert. "Medicus curat, natura sanat." Csak a beteg tudja saját magát meggyógyítani. Az orvos csak kezel (kúrál), a (saját) természet gyógyít. Hippokratész és Galénusz óta semmi sem változott. De a gyógyszeripartól sem várhatjuk el egészségünket. Az is egy iparág -méghozzá jövedelmezőbb, mint a hadiipar-, amely a gyógyszerek eladásából él. Ha a gyógyszerek meggyógyítanának, nem csak szimptómákat szüntetnének meg vagy enyhítenének, rövidesen minden beteg egészséges lenne, és senki nem venne többé gyógyszert. Mindenki előtt világos, hogy egészséges nép egyidejűleg "halott gyógyszeripart" jelentene. Ehhez nézzünk meg néhány idézetet. "Az orvostudomány (beleértve a gyógyszeripart) közvetlenül a szívinfarktus és a rák után az emberiség legveszélyesebb kórokozója lett. Egy átlag német ma kb. ötször annyi gyógyszert fogyaszt, mint közvetlenül a második világháború előtt. Vajon ettől legalább ötször olyan e gészséges is? 

Természetesen nem. Ellenkezőleg: a német lakosság átlaga ma sokkal gyakrabban beteg, mint azelőtt... Hirtelen így lett egy olyan iparágból, amely azért keletkezett, hogy betegségeket gyógyítson, új betegségek kiindulópontja." (Kurt Blüchel: Weisse Magier, Fischer Verlag, 1976)

Az emberi szervezet tökéletes. Még az önmaga iránt tanúsított barbár magatartás ellenére is az esetek többségében legalább 30-40 évig betegeskedés nélkül él. Az ember korábban nem érzett fájdalmakat, de egyszer csak számos betegség támadja meg. Azonnal a kórházhoz fordul segítségért, az orvos pedig, amikor felteszi neki a kérdést, honnan erednek ezek a kórok, azt feleli neki: "Mit akar Ön, hiszen ezek a korral járó betegségek." 

Szemüveget rendelnek a betegnek, eltávolítják salakanyagokkal, kövekkel, baktériumokkal telített szerveit, kioperálják daganatait, stb. Az okok pedig, melyek ehhez az állapothoz vezettek, senkit nem érdekelnek, beleértve magát a beteget is. 

Az emberek kifejlesztették a vegyi alapú gyógyszereket. A szervezetet azonban nem lehet becsapni. A szervezetnek csakis természetes eredetű gyógyszerekre van szüksége. Mi pedig tulajdonképpen egy tömegpusztító élelmiszer- és gyógyszeripari korszak feltételei között élünk.

Azt hiszem, az emberek többsége józan ésszel gondolkodva egyetért azzal, hogy nem az a járható út, hogy kiirtunk mindent körülöttünk, ami virágzik, pollent termel mindent ami él~o. Az sem megoldás, hogy az allergiások szervezetét teletömjük kemikáliákkal, gyógyszerekkel, mert így olyan mellékhatások alakulhatnak ki, amelyek súlyosabb betegségeket idézhetnek el~o, mint maga az alapbetegség. 

Abból kell kiindulni, hogy miért van ma annyi beteg, így pollenallergia is. 60-80 évvel ezelőtt kevesebb ember volt és több pollent termelő növény, tehát egy emberre fajlagosan több pollen jutott, mint napjainkban, és mégsem volt ennyi allergiás, asztmás beteg. A virágporok nem veszedelmesek, hanem hasznosak (az egyik legértékesebb táplálékunk). Van, aki a lisztre érzékeny, és mégsem mondjuk, hogy veszedelmes a liszt. Korábban tisztább volt a környezetünk és az emberek is egészségesebben táplálkoztak, többet mozogtak, türelmesebbek voltak egymáshoz, nem zúdult rájuk annyi stressz, annyi elektroszmog, mint napjainkban. 

A táplálkozás is nagyon sokat jelent az immunrendszer erősítése szempontjából. A mai átlagember sietve, kapkodva eszik, akár otthon van, akár úgynevezett gyorsétkezdékben. Nem rágja meg jól az ételt, emellett egyoldalúan táplálkozik, az élelmiszeripar által gyártott különféle tartósítószereket, ízfokozókat, állományjavítókat, mesterséges színezékeket, "természet azonos" aromákat, emulgeáló-szereket, stb. tartalmazó, agyon sütött-főzött, hőkezelt ételeket fogyasztja. Az ipari élelmiszerekben levő különböző vegyszerek annyira feldúsulnak az ilyen táplálékokat fogyasztó emberekben, hogy a szervezetük immunrendszerét teljesen leköti az ezen anyagok elleni küzdelem, s ha ilyenkor virágzik egy parlagfű, egy fűzfa, egy ürömféle, akkor annak az egyébként hasznos pollenjei már teljesen megzavarják a szervezetet (autoimmun reakciók). De nemcsak az ipari élelmiszer-előállítás során mérgeződik az étel, hanem a megtermelés során is, mivel többnyire ez is iparilag történik. Például az állatok, hogy minél előbb vágásérettek legyenek, különböző kémiai anabolitikus szereket kapnak, hogy minél előbb meg legyen - mozgás nélkül - az izomtömegük. Az ember az ilyen szereket a hússal együtt elfogyasztja, ezek a szerek egy idő után feldúsulnak, akkumulálódnak a szervezetben, ami aztán mérgezi a szervezetet, gyengíti az immunrendszert. Régen az állatok izomzata a mozgástól (legelő, rét) alakult ki, nem tartalmazott ilyen szereket. Az állatok tápláléka sem tartalmazott annyi káros anyagot, mint napjainkban. 

Az iparszerűen tartott állatok, hogy ne kapjanak el egymástól különböző állatbetegségeket (száj- és körömfájás, tüdővész, takonykór, streptococcus, fakultatíve patogén baktériumok stb.), állandóan, -tápba keverten- különböző gyógyszereket, antibiotikumokat kapnak, melyeknek maradványai szintén belekerülnek a húst fogyasztó ember szervezetébe. Ma már antibiotikumért nem a patikába kell menni, hozzájutunk a hús- és a tejboltok termékeiből is. 

Az állatok táplálékának egy részét a közutak, szennyez ipari üzemek közvetlen közelében termelik meg. Az árokparti széna ma már még alomnak sem alkalmas, nemhogy tápláléknak. Benne van a kipufogógázok szennyeződése, az úton elrobogó járművek gumipora, fékbetét pora, kuplungbetét pora, stb. 

Az elektromos vezetékekkel körülvett nagyüzemi csirkék és pulykák mindegyike leukémiás! Beteg állatokat etetnek a húsevőkkel! Ez is bioterrorizmus! 

A közutaktól számítottan 50-80 méteren belül termelt növények annyi koncentrált mérget tartalmaznak, hogy ha el is keverednek a többi, távolabb termelt növénnyel, akkor is mérgezik az állatok szervezetét, így a húsát, tejét, tojását is. 

Az ember közvetlenül is fogyaszt ilyen módon termelt élelmiszereket, amelyek szintén az immunrendszert gyengítik. A megoldás az lenne, hogy ha minden út mellett kb. 50 méter széles, minden gyár, légszennyező üzem mellett kb. 100 méter széles erdősávot telepítenének, ami felfogná a gépjárművek, gyárak által kibocsátott mérgeket és tisztítaná a levegőt. Be kellene indítani egy olyan mozgalmat, hogy "Erdősávot az utak, a gyárak mellé!", a mindenféle betegséget (rákot is) gyógyító parlagfű irtása helyett. 

A közönséges diesel motorok kipufogógázának koromszemcséit kiszűri az orrunk csillószőrzete. A legújabb "korszerű" HDI, TDI diesel motorok üzemanyagát olyan finomszemcsékké porlasztják szét, hogy azt már nem szűri ki a csillószőrzetünk, hanem belekerül a tüdőnkbe, ott lerakódik, megbetegíti azt. A különböző mesterséges illatanyagok (dezodorok, öblítők, WC szagtalanítók, légfrissítők, stb.) is feldúsulhatnak, de e nélkül is kiválthatnak allergiás reakciókat. Hasonló hatást vált ki a molyirtó naftalin is. 

A természetes életmód, a természetes ételek, a "kóser" dolgok adják meg a lehetőséget a túlélésre. Ha megszegünk egy törvényt úgy, hogy nem tudjuk, hogy amit tettünk az törvénysértő, megbüntetnek, ugyanis van egy szabály, miszerint a törvények nem ismerete nem mentesít a felelősségre vonás alól. A természet törvényeinek nem ismerése sem mentesít a felelősségre vonás alól. A felelősségre vonás betegség formájában jelentkezik! A "kóser" étel vércsoport szerint fogyasztva védi az emberek egészségét és szaporodóképességét! 

Nemcsak a hús- és húskészítmények, valamint a tej- és tejtermékek fogyasztását kell kerülnie az allergiás, asztmás betegnek, hanem az egyéb gyorsan bomló fehérjefélék -gomba, tojás, stb.- fogyasztását is. Ez még a biohúsra is vonatkozik. A gombák esetében is hamar keletkeznek olyan fehérje méreganyagok (toxinok), amelyek akár halálosak is lehetnek. S hogy a hús ne büdösödjön, szebb színe legyen, iparilag salétrommal és egyéb olyan szerekkel kezelik, amelyek szintén mérgezést okoznak. Az utóbbi idők döghús-botrányairól, pestises, madár-influenzás, prionos húsairól már nem is szólok, mert ezek önmagukért beszélnek! 

Mi természetgyógyászok holisztikus szemlélettel gyógyítunk, a test, a lélek, a szellem vizsgálatával és figyelembevételével, tehát nemcsak tüneti síkon kezelünk. Lelki dolgaink, lelki jelenségeink kivetülnek a fizikai-testi síkra is. A test a lélek temploma és a lélek megbetegítheti és meg is gyógyíthatja a testet. 

Minél inkább szeretettel közelítünk élő és élettelen környezetünk felé, ez a szeretet visszasugárzódik, visszatükröződik felénk, meggyógyulunk. Ha mosolygunk valakire, legtöbbször mosolyt is kapunk vissza! A mosoly nem kerül pénzbe! A homo sapiens nem arra teremtetett, hogy ölje egymást. Ha mi öljük a természetet, az is öl bennünket. Nem igaz, hogy nem előzhet~o meg a rák, az allergia, az asztma és nem gyógyítható meg teljesen a beteg. Nem a természetet kell kiirtani, hanem nekünk kell visszaidomulnunk a természethez. Az evolúciós folyamatban az ember szervezete évezredek alatt alakult ki és mindig harmóniában volt a természettel. Az utóbbi 50 évben annyira eltávolodtunk a természettől, hogy ilyen gyorsan nem tud az emberi szervezet reagálni a változásokra, s diszharmónia alakul ki, megbetegszik. Ahhoz, hogy ez ne történjen meg, az embernek megvan a tudása, megvannak az eszközei, csak nem használja egyiket sem, vagy nem úgy használja, ahogy kellene. A természet körforgásá ban minden növénynek, állatnak megvan a szerepe. Ha ezt a körforgást megbolygatjuk, ennek előre be nem látható következményei lehetnek, felbomlik az ökológiai, biológiai egyensúly. Nem a parlagfüvet, nem a libatopot, nem a fűzfát, nem a lisztet adó búzát, stb. kell kiirtani, hanem helyes életmóddal, helyes táplálkozással kell erősíteni az immunrendszerünket, kerülni kell a káros geopatogén zónákat (vízér, Hartmann-háló), és akkor az sem árt meg, ha virágporfelhőben járunk. 

Hazánkban sajnos úgy akarnak védekezni az allergia ellen is az illetékesek és mindenféle egyletek, hogy a parlagfű irtására szólítanak fel. A parlagfüvet csak vegyszerekkel tudnák véglegesen kiirtani, ha egyáltalán véghez lehetne ezt vinni. A parlagfű is a természet része és kipusztításával felborulna a természet rendje. A vegyszeres irtás több kárt okozna az embereknek és a természetnek, mint a parlagfű az embereknek. A parlagfű után aztán jönnének a többi allergének, az ürömfélék, a libatop, a nyírfák és még sorolhatnám a növényeket s végül nem volna körülöttünk természet, mert a kultúrnövényeket is irtani kellene, mert aki allergiás, az előbb-utóbb a kukorica, a búza, stb. pollenjeire is érzékennyé válna, s így lassan 
kipusztulna az emberiség is. 

Engem nem tudnak megbüntetni a parlagfű nem irtása miatt, ugyanis én úgy irtom a parlagfüvet, hogy megeszem! 

Lajos Atya óta tudom, tudjuk, hogy a parlagfű az emberek számára is ehető, s azóta rendszeresen fogyasztom, az év minden napján. Ilyenkor, amikor még zsenge, összevágom apróra egy kis petrezselyem-, vagy zeller-zölddel, - önmagában sem rossz!- és rászórom a szendvicseimre, a kiszedett ételeimre ( leves, kása, tészta, főzelék, barnarizs). Ebben a zsenge korban nagyon sokat leszedek és leszárítom, majd szárítva tárolom, s így egész évben tudom az ételeimbe, ételeimre tenni a szárított, megőrölt porát. Sokan nem hitték el, hogy jómagam eszem a parlagfüvet, ezért rámküldték a különböző tv-s társaságokat is, akik felvették, ahogy a parlagfüvet fogyasztom. 

Veterán dobóatléta vagyok és sokszor vannak olyan monstre versenyek, ahol több órán keresztül kell dobálni különböző súlyú nehézkalapácsokat. Ilyenkor is szoktam a teljesítményem fokozása céljából a verseny színhelye körül talált parlagfűből fogyasztani, önmagában és nyersen. El is neveztek a sporttársaim fűevőnek. Aztán megdöbbentette őket, hogy a parlagfű-evésem után kb. 20 percen belül egyre javultak az eredményeim. Néhány követőm is akad majdnem mindig és náluk is hasonló teljesítmény javulásokat lehetett tapasztalni. 

Pár évvel ezelőtt el akartak adni nekem egy gyufás-skatulyáni zöld port több tízezer (!) forintért. Kérdeztem, hogy mi van a dobozban és miért olyan drága? Erre azt felelték, hogy a szervezet őssejt termelését fokozza a zöld por és ezáltal minden betegséget helyrehoz a szervezetben. Nem vettem meg a port pedig tudtam, hogy egy keletet-, nyugatot is megjárt, neves magyar orvostól származik, hanem megízleltem s megszagoltam. Kellemes volt a meglepetésem, ugyanis a zöld por, a parlagfű pora volt, amelyet jómagam már régóta napi szinten fogyasztok! Lajos Atya nekem is beszélt arról, hogy a parlagfű minden betegség okozta kártételt helyrehoz a szervezetben, de nyilván azt Ő sem tudta, hogy ezt a szervezet őssejt-termelésének fokozásával éri el. Szerintem sem baj, ha nem ismerjük az elméletet, hanem csak az adott növény hasznosságáról győződünk meg a fogyasztása során. Az is igaz, hogy akiket eddig meg tudtam győzni arról, hogy a parlagfű rendszeres fogyasztása milyen hasznos, bármilyen betegségük is volt, meggyógyultak belőle, még a rákból is, vagy a parlagfű allergiából is. 

A fentiek ismeretében merül fel a kérdés, hogy akkor miért irtatják velünk a parlagfüvet? Ráadásul még büntetés kiszabását is kilátásba helyezik, ha nem irtjuk azt! Nekem erre is meg van a válaszom! Gondolhattam volna!
A Földünk túlnépesedése már napjainkban is veszélyezteti a Föld valamennyi élőlényét és lakóját is! Ez ellen a Világkormánynak (én csak háttérhatalomnak nevezem) tennie kell valamit. Nos a világunk ezen urai fő részvényesei a gyógyszeriparnak is. Ha a világon mindenki megtudná azt, amit az indiánok közöltek a franciákkal, jelesül, hogy a parlagfű, mintegy csodaszer minden betegségnél visszafordítja és normalizálja a szervezetben zajló rendellenességeket, azaz a betegségeket, akkor senki nem venne gyógyszert, és akkor nem lenne óriási bevétele a világ urainak, s még így a Föld is túlnépesedhetne. 

Ezért a világ urai, a fizetett bértollnokaikkal és bértudósaik által úgy rendelkeztek, hogy elsőszámú közellenségnek kiáltották ki a parlagfüvet, ezt az embernél is intelligensebb, több Föld-történeti katasztrófát is átélt csodálatos ősi növényt, hogy a tudatlan és megtévesztett embereknek még véletlenül se jusson eszébe, hogy a kötelező irtás mögött egy más célja van ezen uraknak. 

Ez a cél pedig a lakosság gyérítése, a Földünk megóvása a túlnépesedéstől. A gyógyszerek mellékhatásai következtében ugyanis, csak Magyarországon minden órában meghal egy ember, de sokkal többen halnak bele abba, amit a patológusok már régóta tudnak, hogy minden második felboncolt embert tévesen diagnosztizáltak és tévesen gyógyszereztek, mivel nem az volt a halál oka, amivel kezelték a betegségüket! 

KIJELENTHETJÜK: GYÓGYÍTHATÓ A RÁK! 

Megelőzésre, az immunrendszer erősítésére törekedjetek!!! 
Első legyen a méregtelenítés, béltisztítás, és a savtalanítás!!! 
Néhány tipp: jól felszívódó cink, kalcium, szelén, fagyöngy, vérehulló fecskefű+körömvirág, gyermekláncfű, tengeri algák, citrom, ginko biloba, máriatövis mag, a fent említett macskakarom, vörös szőlő magja, töményen, vagy a parlagfű tartós fogyasztása stb. 

Minden féle-fajta és színű zöldség, gyümölcs fogyasztása korlátlan mennyiségben! 
A hús, és a stressz savasít! A zöldségek, gyümölcsök, a nevetés, lúgosít! 

A lelki okokat is figyelembe kell venni, mint pl.: szeretet, önszeretet fontossága, kimászni az érzelmi traumából, akarni megoldani a problémát, és erősen hinni a gyógyulásban!!! 

Egyéb terápiák minden betegség ellen: 
- Pozitív gondolkodás, derű, vidámság. 
- Légzésterápia 
- Reflexzóna masszázs, 
- mozgás... 
...és még sok más! Lehet választani a gyógymódok között! 
Tehát van megoldás, csak jó helyen kell keresni!!! 
És ez minden betegségre vonatkozik! 
A szintetikus gyógyszerek az immunrendszer halálos ellenségei!!! 
Amit a kemóval csinálnak, az pusztítás!!! Pont legyengíti az immunrendszert!!!! 
Egyéb irodalom is segítségre lehet, csak keresni kell! Leginkább természetgyógyász területen keressétek! Pl.: Váradi Tibor: 
Népbetegségek I.; Mária Treben: Gyógyteák, stb.
Ennyit megtehetünk értük. 
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!
Szerző: Dr Weixl- Várhegyi László
Lehet , hogy Nálad is meg terem, de eddig eldobtad !
Szokták mondani, hogy előbb mindenki a saját kertjében nézzen szét, mert lehet, hogy gyémántbányára bukkan.... ez valami olyasmi.... 
Egyet értek Mikivel.
Kövér porcsin (Portulaca oleracea)
A legtöbben csak úgy ismerik: gaz
Valójában: 
Csupasz, 30 cm magas, évelő növény, húsos, kúszó szárral. Pozsgás, fényes levelei sötétzöld színűek, tojásdad alakúak. Virágainak 5-6 szirma van. Kellemesen savanykás íze miatt nyersen is és főzve fogyasztják.

Összetevői:

-Omega-3 zsírsavakban a leggazdagabb növény
-C-vitamin
-E-vitamin
-Glutation
-Oxálsav
-Alkaloidák
-Zsírsavak
-Kumarinok
-Flavonidok
-Szívglikozidok
-Glikozidok

És most jön a lényeg.
Kövérporcsin gyógyhatása:

Szív és érrendszeri betegségek
Szív problémák
Érelmeszesedés
Koleszterin szint
Cukorszint (jó hatást gyakorol koleszterin és cukor szintre)
Immunrendszer erősítő
Védi az artériákat
Reumatikus megbetegedések (belsőleg és külsőleg pakolásként)
Izomgörcs fellazítása
Aranyér
Stressz
Álmatlanság
Bőrgyulladás, ekcéma, égési sebek
Húgyúti betegségek, gyulladások
Fejfájás, megfázás, influenza
Fogínygyulladás

Felhasználása:
Ízét a sóskához tudnám hasonlítani. Felhasználhatjuk salátának, salátaadaléknak, diétás ételekhez, illetve vegetáriánus konyhában fűszernek. Levelei és szárai nagyon finom, sós, fűszeres ízűek. A leveleket vajban megpárolva, levesek ízesítésére használható fel. Az idősebb leveleket spenótként készíthetjük el. Sült húsokhoz, illetve grillezett ételekhez kiváló. Fiatal levelei a paradicsom saláta finom ízesítője. A fiatal levelek sószegény diétás ételek ízesítésére alkalmas. A megkent kenyér tetejére tehetünk felaprított porcsint.Télire, megsózva, üvegekbe rakva, ecettel vagy borral felöntve tartósítható. Szárítva elveszti értékes íz- és zamatanyagait, de fagyasztani lehet. Régi angol receptek szerint leveleit a kapribogyóhoz hasonlóan tehetjük el. Meleg ételekbe az utolsó pillanatban tegyük, így kevésbé veszti el zamatanyagait és magas C-vitamin-tartalmát.

Pakolásnak törjük össze a friss növény szárát és leveleit, fogjuk vászonruhába, és tegyük a sérült testrészre. Rögzítsük, akár egész éjszaka is rajta maradhat.
Gyűjtése

Egész nyáron virágzás előtt lehet gyűjteni a kövérporcsint. Jellegzetessége miatt nem téveszthető össze semmivel.
Kövérporcsin a konyhában

Porcsinfőzelék
Porcsin franciásan
Párolt porcsin
Porcsin saláta

Ki gondolta volna, hogy ilyen értékes gyógynövényünk a kövérporcsin. Mielőtt tömegesen a komposztra vetjük, gondoljuk át, hiszen sok értékes anyagot tartalmaz. Értékeljük, és örüljünk, ha megtalálható a kertünkben.
antalvali.com

Ikerláng: energetikai Másik Felünk.
Van, aki Lélekpárnak, Lelki Társnak hívja.
Mielőtt a Földre születünk, mi, a Lélek kettéválunk azért, hogy megjelenhessünk a Dualitás síkján. Ekkor lesz Az Egy-ből Nő és Férfi.
Jellemzőink:
Leginkább egy félbetört kekszhez hasonlítható. Ugyanabból az anyagból gyúrtak minket, EGYek vagyunk, azonban mindkét Fél legfőbb vágya az, hogy újra összeolvadhasson Másik Felével. A két kekszhez hasonlóan a törésvonal mentén a két Lélekfél összeillik, és együtt egy EGÉSZet alkotnak.

Korábban ritkán került sor itt a Földön arra, hogy beteljesült, boldog szerelemben éljenek a Földön; sokszor el kellett válniuk, vagy egymástól külön leélniük jónéhány inkarnációjukat. Sok problémás, fájdalmas életet tudhatnak maguk mögött, és egymás nélkülözését. Manapság felerősödött az Ikerláng-energia, és egyre több Ikerláng találja meg Párját. Ezek a Lángok, mint a mécsesek, újabb és újabb Ikerlángokat gyújtanak.

Amíg az Ikerlángok lelkileg fejletlenek, addig valószínűleg fel sem ismerik egymást, vagy viharos, problémákkal teli kapcsolatba kerülnek egymással. Karmikus terheiket, emlékeiket le kell tenniük ahhoz, hogy beteljesült, boldog szerelemben élhessenek.

Ha fejlesztik Önmagukat, ezzel Ikerlángjukat is fejlesztik, húzzák, és ezáltal egymáshoz is közelebb kerülhetnek, hiszen energetikailag EGYek, azonosak. Hátráltatni, visszahúzni nem tudják egymást, de ha egyikük fejlődik, az Ikerpár másik felének is felgyorsul a fejlődése.
Tehát segíthetik egymást a fejlődésben, az egymásra találásban. Egymás megtalálásához a legrövidebb út bennünk kezdődik; ha dolgozni kezdünk magunkon, nagyobb eséllyel vonzzuk be Ikerlángunkat az életünkbe.

Éles tükörképei egymásnak. Amíg nem fogadják el negatív tulajdonságaikat, Önmagukat, addig Ikerpárjukat sem, és ez az, ami kettejük között viharokat gerjeszthet, amíg még lelkileg fejletlenek. Amely tulajdonságaikat már elfogadták és szeretik Önmagukban, azokat Ikerpárjukban is szeretik és elfogadják. Kapcsolatuk nem feltétlenül problémamentes, hiszen tisztán szembesítik egymást rossz, vagy még nem elfogadott tulajdonságaikkal. Ha viszont fejlettek, akkor nagyon mélyen szerelembe eshetnek egymással, és ahogy tovább fejlődnek, egyre mélyebben szerelmesek lesznek egymásba, és köztük az Égi Kötelék egyre erősebbé válik. Amíg az egyik fél még nem kész a találkozásra, addig a másik sem, így addig nem találkoznak.

Kvantumfizikai alapok: ütköztettek két olyan részecskét, melyekből egy időben két elektron keletkezett. Ilyen kísérletekben ha az egyik elektront nagy távolságokra vitték el a másiktól, és távollétük alatt
pl. a kutatóintézetben maradt elektronon valamiféle módosítást hajtottak végre (pl. energia- vagy hőközlés), akkor a másik elektronon is megjelenik ez a változás késlekedés nélkül, annak ellenére, hogy azon közvetlen módosítást nem hajtottak végre. Lásd még: egypetéjű ikrek.

Sok esetben spirituális feladataikat is együtt tudják a leghatékonyabban beteljesíteni; ketten együtt tudnak a legjobban kibontakozni és elősegíteni egymás lelki fejlődését.
Közzétette: www.fenyorveny.hu

Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!

Forrás: ikerlángok vonzásában (fb)
Merkaba...más néven Merkabah...a mesterek mennyei fényszekere,amely segítségével magasabb dimenziókhoz kapcsolódhatnak.
Mer-Fény
Ka-Lélek
Ba-Test
Mer-Ka-Ba a testet és a lelket körülvevő, egymással ellentétes irányban forgó energiamezőket jelenti (kerék a kerékben). Olyan energiaspirálokat jelent, mint a DNS, amely a testet és a lelket átemeli egyik dimenzióból a másikba. Ahhoz, hogy ezt emberi lény elérje, fel kell tudni nyitni a mágikus pecséteket a hét szférában. Ezen az úton feltárulhatnak a mennyei és a földi dolgok titkai. MerKaBa Kulcs a magasabb dimenziókhoz.
A MerKaBa egy aktivált energiamező, mely az univerzum minden teremtménye körül létezik. Amikor a MerKaBa az emberi test körül az univerzum Tiszta szeretetén keresztül aktívvá válik, tökéletes védelmet biztosít. A MerKaBa fénytest, Atlantisz és Mu idején mindenki körül aktiválva volt. Atlantisz elsüllyedését követően az emberiség elfelejtette, hogy ezt az élő Szent geometriai mezőt miképpen is lehet aktívvá tenni.
A MerKaBa aktiválásához szükséges kulcs, a MerKaBa Meditáció csak nemrégiben került Drunvalo Melchizedek által ismét nyilvánosságra mindazok számára, akik készen állnak elsajátítani ezt a tudást. A MerKaBa mező aktiválásának rendkívül fontos szerepe van a REZGÉSSZINTVÁLTOZÁSÁBAN, melyen jelenleg a Földanya és az Emberiség együttesen halad át.
A MerKaBa meditáció megkönnyíti a spirituális aktiválást és nagymértékben segíti a spirituális fejlődést, valamint a csakra,rendszer tökéletes kiegyensúlyozását szolgálja és elvezet az agyféltekék harmonizálásához.
A meditáció tartalmazza azt a Prána-légzéstechnikát, mellyel a delfinek és bálnák az életenergiát a testükbe juttatják. A régi időkben a levegővétel ezen módja (Delfinlégzés) teljesen normális és megszokott volt. Tudatunk az EGYSÉGTUDAT állapotából szétesett a polaritás szintjére. Az egységtudat zuhanása eredményeképpen elfelejtettük ennek a technikának az alkalmazását.
A SZFÉRIKUS LÉGZÉS AZ ÖSSZES ENERGIACENTRUMOT,(CSAKRÁT) AKTIVÁLJA A TESTBEN és központi szerepet tölt be a magasabb szívcsakrában. A Szív megnövekedett és megemelkedett energiája által megtapasztaljuk az ötödik dimenziós tér tulajdonságait. A felébredt tudati állapotban világosan felismerhetővé válik számunkra valódi Multidimenzionális Énünk és tudatos megtapasztalásokat élhetünk meg a valóság különböző szintjein. RÁDÖBBENÜNK, HOGY KIK IS VAGYUNK VALÓJÁBAN.
Sokan azt hiszik, hogy a Felemelkedés tervében a felemelkedetteknek el kell hagyniuk a Földet.
Ez egy téves elképzelés.
Éppen ellenkezőleg.
Az Aranykor bekövetkezte, a "Mennyország"megvalósulása a Földön,
a Krisztustudat megszületésével történik.
Ennek a tervnek mi magunk vagyunk az eszközei hordozói.
Általunk, vagy rajtunk keresztül fog megvalósulni a "Mennyország"a Földön.
Ez pedig csak Földi jelenlétünk esetén válhat valóra.
Ez egy egészen új jelentést ad a "Mennyország Földre történő eljövetelének."
Abban a pillanatban,
mikor a köldökcentrum szintjéről felemeljük a tudatunkat a szívcentrum szintjéhez,
elkezdjük kiterjeszteni tiszta szeretetünket minden iránt.
A további életvitelünk a Krisztustudat szellemén keresztül,
és nem a negatív Ego szellemén keresztül nyilvánul majd meg.
Ez az új életmód a megváltozott észlelés által
színesebbé és boldogabbá teszi mindennapjainkat és minden létezővel való kapcsolatunkat.
TELJES MÉRTÉKBEN KÉPESSÉ VÁLUNK ARRA,
HOGY FÖLDI ITTLÉTÜNKET GONDTALANUL,
A TISZTA SZERETET BOLDOGSÁGÁBAN ÉLJÜK MEG.


MER-KA-BA MEDITÁCIÓ

Szférikus légzés tanításai: 17 lélegzet használatának módja
(Drunvalo Melchizedek)
Hozz létre egy helyet a lakásodban, amelyet csak erre a meditációra használsz. Olyan helyet válassz, lehetőleg a hálószobádban, ahol senki sem járkál keresztül, vagy zavar. Egy kis oltár gyertyával és egy párnával, hogy leülj, hasznos lehet. Legyen ez a hely szent. Itt fogod megtanulni, létrehozni a MER-KA-BÁ-t a tested körül és tudatos kapcsolatba lépsz felsőbb éneddel.
Naponta egyszer lépj be ebbe a meditációba, amíg eljön az idő, hogy tudatos lélegző legyél, emlékezz minden egyes lélegzeteddel bensőséges kapcsolatodra Istennel.
Úgy kezd el a meditációt, hogy ülj le és lazíts. Hagyd, hogy a mindennapok dolgai elmenjenek. Lélegezz ritmikusan és felszínesen. Légy tudatában lélegzetednek és lazíts. Amikor érzed, hogy a feszültségek kezdenek elhalványulni, kezd el kinyitni a szívedet. Érezd a szeretetet. Érezd a szeretetet minden létező iránt. Folytasd a lélegzést ritmikusan, légy tudatában lélegzetednek és érezd, hogy a szeretet átáramlik lelkeden. Amikor a szeretet érzése létezéseddé válik, készen állsz, hogy elindulj a MER-KA-BA megtapasztalás irányába. E nélkül a szeretet nélkül nincs elegendő tudás, amely létrehozhatná a MER-KA-BÁ-t. Amennyire szeretni tudsz, ugyanennyire leszel képes megtapasztalni a MER-KA-BÁ-t.
A meditáció áttekintése:
Tizenhét légzéssel teljesedik ki a meditáció. Az első hat lélegzet kiegyenlíti a polaritásokat a 8 elektromos áramkörödön belül és ezeket tisztítja. A következő hét lélegzetnek, - amely eléggé különbözik az előzőektől - az a célja, hogy helyreállítsd a helyes prána áramlást a csakra rendszeredben, és újraalkosd a szférikus légzést a testedben. A 14-ik lélegzet különleges. Ez a lélegzet megváltoztatja a testedben lévő energia egyensúlyát, s ezzel a  harmadik dimenziós tudatosságból  a negyedik dimenziós tudatosságba lépsz át. Az utolsó 3 lélegzet újraalkotja az élő MER-KA-BA ellentétes irányba forgó mezőit a testedben és a tested körül.


Első rész: Az első hat lélegzet
ELSŐ LÉLEGZET: Belégzés

SZIV: Nyisd meg a szívedet és sugározz szeretetet minden élőlény felé. Ha erre nem vagy képes, akkor csak nyisd meg a szívedet és engedd, hogy elöntsön a mindent átható szeretetet. Ennek az érzésnek a fenntartása a legfontosabb az összes teendő közül.

TUDAT: Tudatosuljon benned a férfipólust képező gúla (csúcsa a nap felé mutat, éle előrefele áll férfiaknál, nőknél hátul húzódik végig) telve ragyogó tiszta fehér fénnyel, testedet körülölelve. Próbáld magad köré vetíteni a képet, ha nem sikerül, akkor csak próbáld érezni a téged körülölelő jelenlétét.

TEST: Ahogy belélegzel, mutatóujjaddal érintsd meg hüvelykujjadat. Ne feledd el, könnyedén érintsék egymást az ujjak, és ne engedd, hogy bármi máshoz érjenek közben az ujjaid, se más ujjhoz, se más tárgyhoz. Tenyered mindig legyen az ég fele fordítva.

LÉGZÉS: Ugyanebben a pillanatban jógikus légzéssel lélegezz, az orron át történő belégzéskor a levegő először a hasadat töltse fel, majd törzsedet és legvégül a mellkasodat. Ne legyen három szakasza a légzésnek, az egész gördülékenyen egyetlen egy belégzés legyen. Kilégzéskor mellkasod feszes maradjon, hasad ellazulva, de lehet fordítva is, a has legyen feszes és a mellkas ellazulva. A lényeg, hogy az egész lélegzet harmonikus és ritmikus legyen. Kezdetben használd a 7 másodperces szabályt: 7 másodpercig belégzés, 7 másodpercig kilégzés, de ahogy fejlődsz, megtalálod majd a saját ritmusodat.

Légzéstechnika részletesebben: Orron át belégzés, először a tüdő legalsó régióit töltsd fel levegővel, ha ezzel kész vagy, enyhe nyomást érzel a hasfaladon. Ezek után töltsd fel tüdőd középső részét, kinyomva a lengőbordát. Ezzel végezve engedd tovább a levegőt felfele a mellkasodba s érezd, ahogy megemelkednek a bordáid. Első olvasatra úgy tűnhet számodra, hogy három külön részből áll a légzés, de ez tévedés. A helyes légzés egyetlen ritmikus mozdulatsorból áll. Nem megfelelő akadozva feltölteni a tüdőt, gyakorold, amíg az egész harmonikussá nem válik. Kis gyakorlással pár másodperc alatt gördülékenyen véghez tudod majd vinni az egész lélegzésmódszert.

Lassan lélegezd ki a levegőt, mellkasod legyen feszes, és a hasfaladat lassan finoman húzd befele, majd felfele, ahogy a levegő elhagyja a tüdődet. Amikor a levegő végleg elhagyta a tüdődet, lazítsd el hasadat és mellkasodat. Kis gyakorlás után nem kell már koncentrálnod erre, az egész mozdulat természetesen fog végbemenni.

ELSŐ LÉLEGZET: Kilégzés.

SZIV: Szeretet.

TUDAT: Tudatosítsd magadban a női minőséget képviselő gúla jelenlétét (csúcsa a föld felé mutat, éle nőknek előre mutat, férfiaknak hátul húzódik végig) szintén ragyogó fehér fényben ragyogva.

TEST: Ugyanaz a mudra marad, hüvelykujj még mindig a mutatóujjat érinti.

LÉGZÉS: Belégzéskor ne állj meg, azonnal kezdd el a kilégzés mozdulatsorát. Lassan lélegezz ki, a fent leirt módszer szerint. Amikor az összes levegő elhagyta tüdődet, tartsd vissza a lélegzetedet mindaddig, amíg enyhe nyomást nem érzel, hogy újra lélegezz. Kb. 4-5 másodpercen belül érzed a lélegzetvétel szükségességét. Ebben a pillanatban tedd a következőket:

TUDAT: Koncentrálj a női gúla aljára, amely a mellkasod magasságában húzódik végig. Egy villanással és energiapulzussal indítsd el a gúla aljáról a háromszög alakú síkot lefelé végig a gúlán belül a csúcs felé. Ahogy a háromszög alakú sík csúszik lefelé a falak mentén a csúcs felé, úgy csökken a mérete is, és ahogy a csúcshoz ér, energiapulzusként kilöki a benned felgyülemlett összes negatív energiát, egyenesen a föld közepe felé. Miközben ezt vizualizálod, egy időben az alábbiakat tedd TEST szinten:

TEST: Lassan fordítsd szemeid egymás felé, magyarul keresztezd pillantásodat (bandzsits). Most mozgasd szemeidet ebben a formában felfele ameddig csak tudod. Nézz felfele, keresztezett pillantással. Természetesen sem a pillantás keresztezése, sem pedig a felfele mozgatás nem szabad, hogy erőltetett legyen, pont annyira mozgasd szemeidet, amennyire még nem jár kellemetlen érzettel. Miközben felfele tekintesz, kis csiklandozást érzel a harmadik szemed helyén. Amikor ezt érzed, hirtelen mozdulattal mozgasd a szemeidet lefele olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudod. Ha jól csináltad, erre elektromosság érzete fog végigfutni a gerinceden.

A TUDAT és TEST együtt kell, hogy dolgozzon mindeközben. Ugyanakkor amikor lefele mozdítod a szemeidet kell, hogy vizualizáld magadban a női minőségű gúla aljának lefele, csúcs fele irányuló csúszását. Ez a TUDAT és TEST együttes munkája fog megtisztítani téged a negatív energiáktól, amelyek felgyülemlettek benned. Egészen pontosan azt a részt fogja kitisztítani benned, amelyet a kézmozdulat, a mudra képvisel. Amint befejezted a mozdulatsort és végigfutott az energia a gerinceden, azonnal mudrát váltasz, és kezded az egész ciklust elölről, belégzés-kilégzés, vizualizáció. A következő 5 lélegzet ennek ismétlése lesz, változó kéztartásokkal, mudrával.:

Második lélegzet mudra: Hüvelykujj és középső ujj

Harmadik lélegzet mudra: Hüvelykujj és gyürüsujj

Negyedik lélegzet mudra: Hüvelykujj és kisujj

Ötödik lélegzet mudra: Hüvelykujj és mutatóujj (ugyanaz mint az első lélegzetnél)

Hatodik lélegzet mudra: Hüvelykujj és középső ujj (ugyanaz mint a második lélegzetnél)

Az első rész a 6 lélegzet, pólusaid egyensúlyba hozása és energetikai rendszered teljes megtisztítása ezzel befejeződött. Ezennel készen állsz a következő szintre, a következő 7 lélegzetre.

Második rész: a szférikus lélegzetvétel újraélesztése
Egy egészen újfajta lélegzetminta kezdődik. Ezúttal nem kell a gúlákat, a csillag tetraédert magad köré vizualizálnod. Csak azt az energiaoszlopot kell látnod, amely a férfiminőséget képviselő gúla csúcsától a női minőséget képviselő gúla csúcsáig húzódik, végig a gerinceden és azon is túl kb karnyújtásnyira a fejed fölött és karnyújtásnyira alattad végződve. Átmérője pontosan akkora, mint amekkora átmérőt első mudrád képvisel, hüvelykujjad és mutatóujjad között.


HETEDIK LÉLEGZET: Belégzés

SZIV: Szeretet. Próbáld tökéletesíteni, emelni az érzést.

TUDAT: Próbáld vizualizálni ezt az energiaoszlopot végig a testeden és azon kívül is, karnyújtásnyira a fejedtől és karnyújtásnyira alattad végződve. Belégzéskor lásd, ahogy a fénylő fehér energia áramlik benne fentről lefele és lentről felfele. Örök mozgásban van, és a mozgást azonnal látnod kell, amint elkezdődik a belégzés. Ezzel a vizualizációval segíted elő azt, hogy tudatosságod feljebb lép egy szintet, a harmadik dimenzióból a negyedikbe. Képzeld el, ahogy a két mozgó energianyaláb a köldököd magasságában találkozik ebben az oszlopban. Ahogy a légzés elindul látod, hogy az összetalálkozó energianyalábokból egy grapefruit nagyságú energiagömb keletkezik a köldököd magasságában. Ahogy a légzésre koncentrálsz, a gömb egyre erősebben fénylik és lassan növekedni kezd.

TEST: A következő 7 légzésen át ugyanazt a mudrát tartsd fenn zavartalanul. Hüvelykujj egyszerre érinti a mutató és a középső ujjat.

LÉGZÉS: Mély, ritmikus légzés, 7 másodperc be, 7 másodperc kilégzés. Többé nem kell visszatartanod a légzést, folyamatosan lélegzel be és ki, folytasd a ritmust. Ahogy lélegzel, az energiaoszlopban folyó energia mozgása nem változik, folyamatos.

HETEDIK LÉLEGZET: Kilégzés.

TUDAT: A köldöködnél lévő energiagömb tovább növekszik folyamatosan. Kilégzéskor a gömb 24-25 cm szélesre nő.

LÉGZÉS: Ne erőltesd a kilégzést. Amikor a tüdőd természetesen kiürül, ugyanolyan természetességgel kezdd a következő lélegzetet.


NYOLCADIK LÉLEGZET: Belégzés.

SZIV: Szeretet.

TUDAT: Az energiagömb továbbra is lassan növekszik, tovább koncentrálja az életerő energiát.

NYOLCADIK LÉLEGZET: Kilégzés.

TUDAT: Az energiagömb tovább növekszik, és mire befejeződik a kilégzés, eléri teljes nagyságát. Mérete személytől függően változik, nem lehet pontosan meghatározni. Ha leghosszabb ujjadat a köldöködhöz helyezed, tenyered alatt található vonal határozza meg a gömb sugarát, ennél nagyobbra nálad nem tud nőni.


KILENCEDIK LÉLEGZET: Belégzés.

TUDAT: Az energiagömb már nem tud nagyobbra nőni, úgyhogy az oszlopból folyó energia benne koncentrálódik. A gömb egyre ragyogóbbá, fényesebbé válik.

LÉGZÉS: Ahogy belélegzel, a gömb egyre ragyogóbbá válik.

KILENCEDIK LÉLEGZET: Kilégzés.

LÉGZÉS: Ahogy kilélegzel, a gömb még ragyogóbbá és ragyogóbbá válik.


TIZEDIK LÉLEGZET: Belégzés.

TUDAT: A belégzés felénél, ahogy a gömb egyre ragyogóbbá válik, eléri a maximális koncentrációt. A gömb belobban, ragyogó, vakító arany nappá, fénygolyóvá válik. Készen állsz a következő lépésre.

TIZEDIK LÉLEGZET: Kilégzés.

TUDAT: A kilégzés pillanatában a naphoz hasonlatos ragyogó energiagömb kiterjed köréd, Leonardo által meghatározott formában és méretben (két karnyújtásnyi nagyságban) körülölel téged. Testedet körbevette a fénylő, aranyszínű energiagömb. Visszatértél az ősi szférikus légzéshez. Ebben a pillanatban ez az állapot még nem stabil, még hármat lélegezned kell ahhoz, hogy stabilizáld.

LÉGZÉS: Kilégzéskor formálj egy kis rést az ajkaid között és azon fújd ki a levegőt, kis nyomást képezve ezzel. Ahogy érzed, hogy a gömb megnőtt, gyorsan fújd ki a hátralévő levegőt a tüdődből. Abban a pillanatban fog teljes nagyságában szétterjedni köréd az energiagömb.

TIZENEGYEDIK, TIZENKETTEDIK és TIZENHARMADIK LÉLEGZET: Belégzés és Kilégzés


TUDAT: Lazulj el és érezd, ahogy az energia folyik felülről-alulról az energiaoszlopodban a gerinced mentén, összetalálkozik a köldöködnél, és kiterjed köréd a téged körülölelő két gömbbe.
LÉGZÉS: Ritmusosan és mélyen lélegezz. A Tizenharmadik lélegzetnél stabilizáltad a gömböd magad körül, és kész vagy a nagy fontossággal bíró Tizennegyedik lélegzetre.

Harmadik rész: tizennegyedik lélegzet

TIZENNEGYEDIK LÉLEGZET

SZIV: Szeretet.

TUDAT: A Tizennegyedik lélegzet belégzésének kezdetekor, miközben látod az energia mozgását, ahogy találkozik az energiaoszlopban a köldöködnél,  látod a kis gömböt is,  amely ugyanúgy ott van, mint korábban,  csak belőle sugárzik ki a téged körülölelő nagy energiagömb. A kis gömböt csúsztasd fel az energiaoszlopodon a csecsemőmirigyhez, a szívcsakrához közel, a szegycsontodhoz. Bár ez egy nagyon könnyű mozzanat lesz, mégis kimondhatatlan erővel bír. Ebből a pozícióból lélegezve tovább, a tudatod felemelkedik a harmadik dimenzióból a negyedik dimenzió tudatosságába, más szavakkal leírva Földtudatból Krisztusi tudatba emelkedsz.

TEST: Ezt a mudrát tartsd fenn mostantól a meditáció végéig, a legutolsó lélegzetig. Helyezd kezedet a hasadra, férfiaknak jobb kézfej a balkézfejen, nőknek balkézfej a jobb kézfejen pihenjen, s felfelé nézzen, a hüvelykujjak lazán összeérjenek. Ez a mozdulat ellazít.


LÉGZÉS: Ritmikus és mély légzés, majd pedig ezt az állapotot fenntartva könnyed lazító lélegzetvételek mindaddig, amíg meg nem történik az áttörés, felsőbb éneddel való találkozás. Légzés a Krisztusi pontból folyik, és javaslott ezt fenntartani mindaddig, amíg kapcsolatot nem sikerül teremtened felsőbb Éneddel. Felsőbb Éned engedélye nélkül nem ajánlott továbblépni a gyakorlatban. Csak érezd az energiafolyamot, érezz, létezz és lélegezz. Élvezd a kapcsolódást Istennel, érezd át az Életet a Krisztus Lélegzeten keresztül.

Negyedik rész: Az utolsó három lélegzet

Korábban úgy gondolták, hogy a további, utolsó három lélegzet gyakorlása nem ajánlatos a felsőbb Éned engedélye nélkül. Ez nem kötelező, de nyitottnak kell lenni a Felsőbb Énnel való kapcsolatra.  Ezt a részt komolyan kell venned. Az energiák, amik belépnek a testedbe és körülveszik azt, hatalmas erővel bírnak.


TIZENÖTÖDIK LÉLEGZET: Belégzés.

SZIV: Krisztusi szeretettel telve feltétel nélküli szeretet minden életforma iránt.

TUDAT: Tudatosítsd magadban az egész csillagtetraédert ( a férfi és a női tertaéder összekapcsolódva). Majd tudatosítsd magadban, hogy három teljes csillagtetraéder van egymásba illesztve, amelyek mérete azonos, ugyanazon a tengelyen forognak. Mindegyik saját polaritással rendelkezik, férfi, női és semleges.
Első a test maga, és ez helyhez kötött, soha semmilyen körülmény hatására nem változtatja meg irányát (kivéve rendkívüli eseteket). A testet körülveszi, attól függően elhelyezkedve, hogy férfi vagy női minőséget képvisel maga a test. A második csillagtetraéder a férfiminőség, elektromossággal töltött, ez az emberi tudat, bal vállad felé fordulva forog, azaz órával ellentétes irányban. A harmadik csillagtetraéder a női minőséget képviseli, magnetikus, az ember érzelmeit képviseli. Ez az óra járásával egyezően forog, vagyis a jobb oldalunk felé.
Ahogy beszívjuk a tizenötödik lélegzetet, mondjuk magunkban a következő kódszavakat: „egyenlő sebesség”. Ez arra kényszeríti a két mozgatható tetraédert, hogy egyenlő sebességgel, de ellenkező irányba forogjanak

Hogy pontosítsuk a képet, nem azt mondjuk, hogy külön forgasd a férfi és női gúlát. Ha azt mondjuk, hogy forgasd az egészet egyszerre, akkor azt szó szerint is értjük.
Ezzel hozod létre az egyenlő sebességet mindkét, egymással ellentétes irányban forgó csillagtetraéder között. Amikor a férfiminőség  leír egy kört, pont akkor fogja a női minőség/érzelem gúlája is befejezni az övét.

TEST: Mozdulatlanul fenntartod az egymásra helyezett kezek mudráját.

LÉGZÉS: Ismételten ritmikusan és mélyen lélegezz, de csak a következő három lélegzet erejéig, aztán lazíts és lélegezz könnyedén.

TIZENÖTÖDIK LÉLEGZET: Kilégzés

TUDAT: A két gúla forgása felgyorsul. Egyik pillanatról a másikra mozgásuk pontosan a fénysebesség 1/3-ra nő a csúcsoknál. Valószínű, hogy ezt Te nem fogod érzékelni, mert túl gyors lesz az érzékeléshez, de ettől függetlenül érezni fogod a sebességet. Amit most elértél, az tulajdonképpen a Mer-Ka-Ba "motorjának" beindítása volt. Nem fogsz sehova sem menni és semmiféle érzékelés vagy tapasztalás nem fog történni veled. Ez pontosan olyan állapot mintha beindítanád egy kocsi motorját, de a váltót üresben hagynád.

LÉGZÉS: Formálj egy kis rést az ajkaid között mint ahogy a Tizedik Lélegzetnél tettél, és annak megfelelően lélegezz ki. Érezd, ahogy kilégzés közben a felgyorsulnak körülötted a tetraéderek.


TIZENHATODIK LÉLEGZET: Belégzés

TUDAT: Ahogy beszívjuk a levegőt, mondjuk magunknak azt, hogy 34/21. Ez kód az elme számára, hogy beállítsa a két tetraéder pár pörgését 34/21 arányban, ami azt jelenti, hogy az elme tetraéderek 34 szer fordulnak körbe balra, amíg az érzelmi tetraéderek 21 szer fordulnak körbe jobbra. Ahogy a két pár pörgése felgyorsul, az arány állandó marad.
Légzés: mély, tudatos jóga légzés.
 TIZENHATODIK LÉLEGZET: Kilégzés
TUDAT: Ahogy kilélegzel, abban a pillanatban a tetraéderek sebessége a fénysebesség 1/3-ról 2/3-ra gyorsul fel. Amint elérik ezt a sebességet, egy jelenséget élsz át. Egy lapos korong terjed ki a gerinced aljánál kb. 16,7 m átmérőjű körben. Az energia gömb, amely a két forgó tetraéderpár körül helyezkedik el és ez a korong együtt egy repülő csészealjat formáznak a tested körül. Ezt az energiamátrixot hívjuk Mer-Ka-Ba-nak. Sajnos ez az állapot nem stabil. Ha látod, vagy érzed a Mer-Ka-Ba-t magad körül, érezni fogod azt is, hogy nem stabil. Lassan vibrálni, rezegni fog körülötted. Éppen ezért van szükséged a Tizenhetedik Lélegzetre.


LÉGZÉS: Ugyanúgy mint az előbb, kis rést képezz az ajkaiddal és azon fújd ki a levegőt, enyhe nyomást képezve. Ez az a pillanat, amikor a sebesség megnő. Amint érzed, hogy nő a sebesség, engedd ki a levegőt teljes erődből. Ezzel a lélegzettel fogod stabilizálni a Mer-Ka-Ba-t magad körül.

TIZENHETEDIK LÉLEGZET: Belégzés

SZIV: Emlékezz a feltétel nélküli szeretetre, amit minden életforma iránt érzel magad körül. Ha ezt nem tudod végig fenntartani, a meditáció nem jár sikerrel.

TUDAT: Ahogy lélegzel, mondd magadban a kulcsszót: „A Fénysebesség Kilenctizede.” Ez a kulcsszó fogja elindítani a sebesség növelését, és ezzel fogod stabilizálni a forgó energiamezőt magad körül, a Mer-Ka-Ba-t. A mi háromdimenziós világunk a fénysebesség 9/10-re van hangolva. Tested atomjai ezzel a sebességgel forognak magjuk körül, ezért kell ezt a sebességet elérned.

LÉGZÉS: Ritmusosan és mélyen lélegezz.

TIZENHETEDIK LÉLEGZET: Kilégzés

TUDAT: Eléred a fénysebesség 9/10-t és stabilizálod vele a Mer-Ka-Ba-t.

LÉGZÉS: Ugyanúgy, mint az előző két lélegzetnél, képezz kis rést az ajkaid között, és fújd ki rajta a levegőt, kis nyomást képezve. Ahogy érzed, hogy a sebesség emelkedni kezd, teljes erőddel fújd ki a hátralevő levegőt, ezzel fogod elérni a megfelelő sebességet. Mostanra stabil, harmadik dimenzióra hangolt Mer-Ka-Ba-d van. Felsőbb Éned segítségével megérted hogy pontosan mit is jelent ez az állapot.

Ahogy befejezted a légző gyakorlatot azonnal fel is kelhetsz, de amíg csak tudod, próbáld észben tartani a testedben áramló energiákat és a lélegzetet. Tanácsos egy kis ideig (15 perc-1 óra meditációban maradni, mert itt a gondolataink és érzelmeink nagymértékben kitágulnak. Jó lehetőség ez pozitív megerősítésekre is.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!Drunvalo: Az élet virága